ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6102791 นางสาวสุพินญา กลางดอน Electronic Engineering 1 10 1 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
2 B6104283 นางสาวกาญจนา คำเสมอ Electronic Engineering 1 10 1 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
3 B6104870 นางสาวศิริยากรณ์ จันทพัฒน์ Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
4 B6105167 นายพิชิตชัย จำเริญควร Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
5 B6105709 นางสาวญาณัจฉรา ชมชัย Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
6 B6106164 นายอนุรักษ์ ชูศรี Electronic Engineering 1 10 1 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
7 B6106843 นางสาวนณัสกร ตะเคียนสก Electronic Engineering 1 10 1 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
8 B6109486 นายณัฐวุฒิ ประจำ Electronic Engineering 1 10 1 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
9 B6109936 นายธนพฤฒ ปิยะเมธาง Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
10 B6110253 นายปิติวุฒิ แผ่นทอง Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
11 B6111823 นายจตุพงศ์ ภูกลอง Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
12 B6114640 นายณัฐวัฒน์ ศาลาแดง Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
13 B6115036 นายนิรภัฎ สรวญรัมย์ Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
14 B6115159 นางสาวภัทรภรณ์ สอระพัฒน์ Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
15 B6116712 นายรัชชานนท์ หงอนทอง Electronic Engineering 1 10 1 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
16 B6117467 นางสาวนินัสมีย์ อาแว Electronic Engineering 1 10 1 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
17 B6118051 นายภัทราวุฒิ ถิ่นนาราม Electronic Engineering 1 10 1 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
18 B6118402 นายอิทธิพล วังหนองหว้า Electronic Engineering 1 10 0 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
19 B6131227 นายรัตนรงค์ รักษาสุข Electronic Engineering 1 10 1 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
20 B6131418 นายกิตตินันท์ อ้นสันเทียะ Electronic Engineering 1 10 1 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
21 B6135751 นางสาวปิยะธิดา กงนาง Electronic Engineering 1 10 1 539302 EMBEDDED SYSTEMS AND APPLICATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ