ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6102791 นางสาวสุพินญา กลางดอน Electronic Engineering 1 10 1 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
2 B6104207 นางสาวมินตรา คำปา Electronic Engineering 1 10 1 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
3 B6106164 นายอนุรักษ์ ชูศรี Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
4 B6106843 นางสาวนณัสกร ตะเคียนสก Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
5 B6109486 นายณัฐวุฒิ ประจำ Electronic Engineering 1 10 1 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
6 B6109936 นายธนพฤฒ ปิยะเมธาง Electronic Engineering 1 10 1 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
7 B6111823 นายจตุพงศ์ ภูกลอง Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
8 B6115036 นายนิรภัฎ สรวญรัมย์ Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
9 B6117467 นางสาวนินัสมีย์ อาแว Electronic Engineering 1 10 0 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
10 B6118051 นายภัทราวุฒิ ถิ่นนาราม Electronic Engineering 1 10 1 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
11 B6118686 นายธรรมนูญ ลาภโชค Electronic Engineering 1 10 1 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
12 B6131227 นายรัตนรงค์ รักษาสุข Electronic Engineering 1 10 1 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
13 B6136017 นายสุรชัย จิระวัฒโธ Electronic Engineering 1 10 1 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ