ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6202583 นายศตวรรษ แสงรุ่ง IE 1 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
2 B6202774 นางสาวชุติมา จันทะคัด IE 1 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
3 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์ IE 1 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
4 B6214319 นางสาวกาญจนา เจนขบวน IE 1 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
5 B6214340 นางสาวรุ่งอรุณ ขวานอก IE 1 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
6 B6215569 นายพงศธร พันสลาบขวา IE 1 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
7 B6216030 นางสาวปัตถกร เตรียมตั้ง IE 1 1 533351 INDUSTRIAL CONTROL
8 B6216887 นายดนุชา แกมคำ IE 1 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
9 B6218102 นางสาวธัญชนก สีเคน IE 1 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
10 B6219550 นายทักษิณ อันทะฤทธิ์ IE 1 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
11 B6220075 นางสาวสุดารัตน์ พจนา IE 1 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
12 B6221744 นางสาวสุธิดา โกติรัมย์ IE 1 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
13 B6222024 นายพีรณัฐ กำลังเหลือ IE 1 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
14 B6223670 นางสาวสุนิษา ศาลางาม IE 1 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
15 B6224653 นางสาวพัชฌาภา ทองไพโรจน์ IE 1 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
16 B6225780 นางสาวศุภรัตน์ วิชัยพานิชกุล IE 1 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
17 B6225957 นางสาวรัชชา เปรื่องนา IE 1 1 533351 INDUSTRIAL CONTROL
18 B6226541 นายศุภฤกษ์ ประพาศพงษ์ IE 1 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
19 B6226572 นายปัณณวิชญ์ คล้ายวิเชียร IE 1 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
20 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
21 B6201425 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
22 B6201616 นางสาวพลอย สุพพัตกุล IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
23 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
24 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์ IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
25 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
26 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
27 B6213725 นางสาวชนิดาภา นิลสุข IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
28 B6214029 นายอธิวุฒิ ฦาชา IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
29 B6214159 นายศรัณย์ภัทร วิชัยวงษ์ IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
30 B6214999 นางสาวสิรินทรา มูลมุกดา IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
31 B6215194 นายขจรพงศ์ จันทร์ขจร IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
32 B6215262 นางสาวอภิชญา ช่วยโสม IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
33 B6216177 นางสาวเกวริน เศษวันโคตร IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
34 B6216238 นางสาววริศรา กล้าพระจันทร์ IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
35 B6217037 นายปริศกร เทพอุทัย IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
36 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
37 B6218812 นางสาวสุวนันท์ บูชาพันธ์ IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
38 B6219635 นางสาวปุณยวีร์ ศรีเตชะ IE 2 1 533351 INDUSTRIAL CONTROL
39 B6219680 นางสาวพีรยา สุขารักษ์ IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
40 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
41 B6219864 นางสาวบุษกร ชนะพจน์ IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
42 B6219963 นางสาวชลิตา ทิพวรรณ์ IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
43 B6220044 นางสาวปนัดดา เพ็งพา IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
44 B6220105 นางสาวเปรมวดี จารัตน์ IE 2 3 533351 INDUSTRIAL CONTROL
45 B6220983 นางสาวมณีรัตน์ จอดนอก IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
46 B6223083 นางสาวอภิสรา นันทะวงค์ IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
47 B6224226 นางสาวปริญญา สีเมืองเพีย IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
48 B6224783 นายปกรณ์ แก้วสุวรรณ์ IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
49 B6226305 นางสาวสุชัญญา โยไทยเที่ยง IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
50 B6230159 นางสาวปรภาว์ ชุนเกาะ IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
51 B6230821 นายศุภกรณ์ พรมเสน IE 2 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
52 B6201203 นางสาวกรรณ์ลิกา แก้วสุข IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
53 B6201777 นางสาวสุชานาถ คุยสูงเนิน IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
54 B6202002 นางสาวปิยฉัตร สิงขรณ์ IE 3 1 533351 INDUSTRIAL CONTROL
55 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
56 B6202378 นางสาวศิลามณี สกิจขวา IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
57 B6202415 นายอนุสิษฐ์ น้อยวัน IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
58 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์ IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
59 B6202675 นายณัชพล กาบทุม IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
60 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม IE 3 1 533351 INDUSTRIAL CONTROL
61 B6202828 นายมหพันธุ์ พิมรินทร์ IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
62 B6203061 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ย่าง IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
63 B6203146 นายณพัฒน์ศักย์ ปิยะวงศ์วัฒนา IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
64 B6208912 นายพิสิฐพงศ์ ภิรมย์ปักษา IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
65 B6209131 นายสรสิทธิ์ วิเศษนคร IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
66 B6213244 นายอัครพล ทองคำ IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
67 B6214777 นางสาวปภัสษร เกลี้ยงกรแก้ว IE 3 3 533351 INDUSTRIAL CONTROL
68 B6215620 นางสาวลักษิกา อ่อนไธสง IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
69 B6216993 นายณัฐพัฒน์ ชัยยันต์ IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
70 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
71 B6218348 นายวรกานต์ หาญเวช IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
72 B6220631 นางสาวกัลยารัตน์ รัตนธาราธิคุณ IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
73 B6221874 นางสาวศิริรัตน์ คูณขุนทด IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
74 B6222215 นางสาวณิริศา ทองจันทร์แก้ว IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
75 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
76 B6222413 นายวรฐ ลอศิริกุล IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
77 B6222857 นางสาวผกามาศ บุญสิทธิ์ IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
78 B6223052 นางสาวณัฏฐ์ษรา เมธีธัญพัฒน์ IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
79 B6223304 นางสาววรัญญา หนุ่มแน่น IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
80 B6223977 นางสาวผกายพร ถาวรเจริญ IE 3 3 533351 INDUSTRIAL CONTROL
81 B6224318 นายจิรายุ จินดาชวลิตกุล IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
82 B6224806 นายสุรธัช โทนหงษ์ษา IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
83 B6224967 นางสาวชลดา จันทะนะ IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
84 B6225094 นายอนุรักษ์ สุริสุข IE 3 1 533351 INDUSTRIAL CONTROL
85 B6226503 นายธนกร แสงระวี IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL
86 B6227029 นายณรงเดช คำมูล IE 3 0 533351 INDUSTRIAL CONTROL