ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5809844 นางสาวจุฑาทิพย์ มะโนใหม่ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
2 B5904921 นายชินวัฒน์ ชื่นมณี CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
3 B5905836 นายสุธนัย รวมสุขนิรันดร CPE 1 10 1 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
4 B5916177 นายชาญชัย คงขาว CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
5 B5916962 นายธนกิจ มณีวิหค CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
6 B5917440 นายนพรัตน์ เหว่ารัมย์ CPE 1 10 1 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
7 B5925803 นายศุภชัย สร้อยกล่ำ CPE 1 40 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
8 B6000035 นางสาวอริสา รังกลาง CPE 1 10 1 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
9 B6000950 นายกฤษณรักษ์ ปลั่งกลาง CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
10 B6001186 นางสาวอัจฉราพร โอกระโทก CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
11 B6001414 นางสาวเสาวนีย์ สนนอก CPE 1 10 1 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
12 B6001520 นายกิตติชัย จิตเจริญ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
13 B6001537 นายคงเดช เที่ยงทางธรรม CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
14 B6001803 นางสาวพิชชาพร แป้นศรี CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
15 B6001902 นายวัฒนา ไชยคุณ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
16 B6002060 นางสาวสุดา พันธ์โกศล CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
17 B6002671 นายธเนศร์ จันทร์ศิริสกุล CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
18 B6002688 นางสาวมุกตาภา สิงห์คำคูณ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
19 B6003852 นายเกริกพล ดอกแขมกลาง CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
20 B6004408 นายพีระเมธา นราดุลย์ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
21 B6004804 นายภูวนาท ต่อชีวี CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
22 B6007317 นายจักรกฤษณ์ เทือกมนต์ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
23 B6007409 นางสาวนันทิชา บุญกล้า CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
24 B6007690 นายกิตติพันธ์ เฟื่องคร CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
25 B6008031 นายอรรถกรณ์ โพธิ์ปาน CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
26 B6008611 นางสาวพัชรียา พรมเฮียง CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
27 B6008970 นางสาวณัฏฐณิชา ขำวงค์ CPE 1 10 1 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
28 B6009793 นางสาววริศรา มาตย์นอก CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
29 B6010621 นายสรสิช วัฒนสินธุ์ อิ่มวิเศษ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
30 B6010768 นายปิยะพงษ์ กิตติชัยวัฒนา CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
31 B6010799 นายพลภัทร น้ำทอง CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
32 B6011734 นายพีระพล ทองนาค CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
33 B6012328 นายพัสสน จุลนันท์ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
34 B6012755 นายธนกร รูปสม CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
35 B6013394 นางสาววราทิพย์ นามมณี CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
36 B6014292 นายศุภกร หวังธำรง CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
37 B6014681 นายอิทธิกร ชาวกะมุด CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
38 B6014728 นายเกรียงไกร บัวบาน CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
39 B6015145 นายวสันต์ ชาติชำนาญ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
40 B6015800 นางสาวสรินยา โคตรพงษ์ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
41 B6016357 นายไตรรงค์ บำรุงเกตุอุดม CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
42 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน CPE 1 10 1 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
43 B6020163 นางสาวขวัญนรี ประวันนา CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
44 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว CPE 1 10 1 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
45 B6021405 นายอธิษฐาน จิตรโสภาภรณ์ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
46 B6021726 นายธนทัต สร้อยสนธิ์ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
47 B6024321 นายโสภณ ผู้ดี CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
48 B6025427 นายสุธี สีสิงห์ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
49 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
50 B6026042 นายวราชิต อินคุณ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
51 B6026127 นางสาวปิย์รดา แก้วไพฑูรย์ CPE 1 10 0 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
52 B6027315 นายไกรกิตติ นิมิตรพันธ์ CPE 1 10 1 523419 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ