ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6100124 นายอดิเทพ พูลสวัสดิ์ CPE 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
2 B6102791 นางสาวสุพินญา กลางดอน Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
3 B6104207 นางสาวมินตรา คำปา Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
4 B6106164 นายอนุรักษ์ ชูศรี Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
5 B6106843 นางสาวนณัสกร ตะเคียนสก Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
6 B6109486 นายณัฐวุฒิ ประจำ Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
7 B6109936 นายธนพฤฒ ปิยะเมธาง Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
8 B6111823 นายจตุพงศ์ ภูกลอง Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
9 B6115036 นายนิรภัฎ สรวญรัมย์ Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
10 B6117467 นางสาวนินัสมีย์ อาแว Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
11 B6118051 นายภัทราวุฒิ ถิ่นนาราม Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
12 B6118686 นายธรรมนูญ ลาภโชค Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
13 B6131227 นายรัตนรงค์ รักษาสุข Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
14 B6136017 นายสุรชัย จิระวัฒโธ Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ