ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6103682 นายพัทธนันท์ ขวัญกิจพิริยะ Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
2 B6105914 นางสาวโสรยา ชาวสวน Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
3 B6106805 นางสาวสิริญากร ตรุวรรณ์ Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
4 B6108069 นายณัชพล น้อยอามาตย์ Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
5 B6111083 นางสาวธัญวรัตน์ พิทักษ์วาณิชย์ Electronic Engineering 1 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
6 B6112677 นางสาวอูไลยะห์ ยามูยีมะ Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
7 B6118877 นางสาวประภัสศร จันทสงเคราะห์ Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
8 B6135751 นางสาวปิยะธิดา กงนาง Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
9 B6135799 นางสาวสุดารัตน์ กิตินันท์ Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
10 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
11 B6136390 นางสาวณัฐริกา นาสอ้าน Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
12 B6136468 นายกฤตพจน์ บุษมงคล Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
13 B6202293 นายคณาธิป ปะวะภูชะเก Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
14 B6214609 นางสาวสุภัชชา พิมพ์จัตุรัส Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
15 B6215354 นางสาวอังคณา ยวกไธสง Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
16 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
17 B6219895 นางสาวศิโรรัตน์ ทองสามัญ Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
18 B6222680 นายจาตุรงค์ ชัยสอน Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
19 B6222697 นางสาวกนกลักษณ์ หอมหวล Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
20 B6223137 นางสาวมนฑาทิพย์ ลิภา Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
21 B6223953 นายศิระ ดุลวิทย์ Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
22 B6226732 นายศรัณยภัทร เพียกุณา Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
23 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์ Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
24 B6235659 นางสาวจิรารัตน์ ทิมังกูร Electronic Engineering 1 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
25 B6235680 นายพรมงคล พวงพันธ์ Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
26 B6236106 นายอัครพล ต๊ะม่าน Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
27 B6238803 นายภคชน บุญช่วย Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
28 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
29 B6221683 นายกัมปนาท จรัสเอี่ยม Electronic Engineering 2 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
30 B6300364 นายรุจิโรจน์ จันนอก Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
31 B6300593 นายธนบดี นามมุงคุณ Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
32 B6304287 นางสาวภัทราวดี เย็มสันเทียะ Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
33 B6304638 นายกฤตนัย ไชยชนะ Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
34 B6305246 นางสาวกริษฐา หมั้นเยือน Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
35 B6306205 นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์ Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
36 B6307738 นางสาววนิดา กำแก้ว Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
37 B6309114 นายภูวนาถ ทองสลับ Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
38 B6310073 นายเทพประทาน ภูกระโทก Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
39 B6310578 Mr.UDOMVIRAK CHAY Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
40 B6310967 นายฤทธิพล สังสีมา Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
41 B6310974 นายบัณฑร ฉิมงาม Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
42 B6311926 นายธนภัทร์ แก้วไชยะ Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
43 B6318246 นางสาวพิมลดา แจ่มใส Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
44 B6321482 นายจิรธาดา สมัยคำ Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
45 B6322014 นายคณาธิป นิยมไทย Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
46 B6322564 นายธีรดนย์ ชุมภูทอง Electronic Engineering 2 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
47 B6323691 นายวิทยา ชูเนตร Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
48 B6325640 นางสาวศุทธินี เกิดทรัพย์ Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
49 B6325930 นายกวินทร์ บารัสเคย์ Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
50 B6325985 นางสาวปภัสรา นังตะลา Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
51 B6326784 นางสาวอติกานต์ พิจิตร์ Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
52 B6327989 นางสาวกมลชนาถ โยธะวงค์ Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
53 B6328047 นายธนาธร สีลาลับ Electronic Engineering 2 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
54 B6332365 นายธีรภัทร สัมฤทธิ์ Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
55 B6333300 นายสุรเสกข์ มีทะโจน Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
56 B6335786 นางสาวปริญญา แตงทอง Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
57 B6335830 นางสาวณัฐธิดา บุญจูง Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
58 B6335854 นางสาวณัฐณิชา บุตรนิล Electronic Engineering 2 10 3 539202 ELECTRONIC DEVICES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ