ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6211394 นางสาวปวิชญา สุขประเสริฐ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 612607 WOMEN 's HEALTH
2 B6228316 นางสาวชนม์พีรา สุขวัจนี DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 612607 WOMEN 's HEALTH
3 B6228361 นายจตุพล ธงสันเทียะ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 612607 WOMEN 's HEALTH
4 B6234997 นางสาวภูริชญา มหายศ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 612607 WOMEN 's HEALTH
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ