ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6117030 นายศิวัช เหง้าละคร PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
2 B6131203 นางสาวพิชชาพร ยอดคีรี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
3 B6132071 นายคณาธิภัทร อำมาลี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
4 B6203900 นายอัครพล เนินสวัสดิ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
5 B6234003 นายธีรเมธ เกียรติกำจร PRECISION ENGINEERING 1 10 1 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
6 B6234034 นางสาววรวรรณ กำมาแสน PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
7 B6234041 นายกฤษฎา จรรยา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
8 B6234058 นายชาญวิทย์ ฉายอรุณ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
9 B6234089 นางสาวลักษมณ จันบุตรดี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
10 B6234102 นางสาววีรยา พุ่มสุข PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
11 B6234157 นางสาวจิรา โพพยัคฆ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
12 B6234171 นายอัษฎากร ภูมิพันธ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
13 B6234188 นายสิริดล เค้นชัยภูมิ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
14 B6234195 นางสาวอรวรรณ ชัยมงคล PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
15 B6235161 นางสาวณัฐนรี เกียรติกิตติพันธุ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
16 B6237257 นายอภิสิทธิ์ วงพรมมา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
17 B6237301 นายธนวรรธ พยัคฆ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
18 B6237363 นายจารุพงษ์ ราชบัวศรี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
19 B6237530 นายธนพล บุตรสาลี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
20 B6238988 นายคุณัชญ์ จันทโช PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
21 B6238995 นายกันตภณ ช่างยันต์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
22 B6239008 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
23 B6239022 นางสาวจรรยพร โพธิสละ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
24 B6239039 นายพีรณัฐ ลี้กุล PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
25 B6239046 นางสาวนิศารัตน์ ลื่นกลาง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
26 B6239237 นายวรพล สลาตัน PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
27 B6239275 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
28 B6239299 นายนันทวัฒน์ ดีปะวี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
29 B6239473 นายอนุชิต จารุสุนทรวัฒน์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
30 B6239503 นางสาวณภัทร ตระกูลวงศ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
31 B6239510 นางสาวดารณี ใจแก้ว PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
32 B6330057 นายณัฐกิตติ์ กุลสำนัก PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
33 B6336394 นายธณพงศ เดชาเลิศ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
34 B6336776 นายณัฐพงษ์ เอ้กระโทก PRECISION ENGINEERING 1 10 0 558405 INTERNET OF THINGS FOR PRECISION ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ