ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D6010072 นายธีระ ธรรมวงศา ENVIRONMENTAL BIOLOGY 1 10 0 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
2 D6010164 นางสาวสิริพร สุขนาแซง BIOMEDICAL SCIENCES 1 10 1 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
3 D6010287 นายวัชรากร เศษวงษ์ CHEMISTRY 1 10 1 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
4 D6020187 นายเจตนิพิฐ กันฉาย COOPERATIVE EDUCATION 1 10 0 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
5 D6040376 นายเอกพงศ์ ชื่นกมล ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 10 0 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
6 D6040390 นายวุฒิชัย ยังสว่าง ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 10 1 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
7 D6040406 นางสาวณัฐิญา วงละคร ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 10 0 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
8 D6040420 นางสาวณัฐพร ชัชวาลธาตรี DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 10 0 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
9 D6110048 นางสาวภควรรณ เสรีรัตนาคร CHEMISTRY 1 10 0 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
10 D6110116 นายอธิวัฒน์ ภิญโญยาง GEOINFORMATICS 1 10 0 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
11 D6110123 นายนัฐพงษ์ พวงแก้ว GEOINFORMATICS 1 10 0 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
12 D6110284 นายธนพล จันดาเขียว DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MATERIALS ENGINEERING 1 10 1 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
13 D6110512 นางสาวยุรติกานต์ จันทรวิกรณ์ GEOINFORMATICS 1 10 0 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
14 D6110529 นางสาวจุฑามาศ น้อยนา GEOINFORMATICS 1 10 0 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
15 D6110680 นางสาวพิรฎา ทองประเสริฐ GEOINFORMATICS 1 10 0 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
16 M6010201 นางสาวอัจฉรา ชินกร PHYSICS 1 10 0 900010 ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ