ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6062088 นายรักสิทธิ์ ดวงท้าวเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
2 B6063139 นางสาวจิตนภา ดำแพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
3 B6063795 นางสาวอภิชญา ก๋าสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
4 B6064662 นางสาวศดานันท์ แก้วกลม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
5 B6064792 นางสาวปุณยนุช แสงทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
6 B6064990 สิบเอกหญิงสโรชินี หลีประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
7 B6065065 นางสาววริษา กาเด็น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
8 B6300753 นางสาวจิราวรรณ อัมภรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
9 B6300760 นางสาววรรณภา ธรรมที่ชอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
10 B6300777 นางสาววราภรณ์ คันสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
11 B6300784 นางสาวธัญญลักษณ์ มะลัยทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
12 B6300791 นางสาวสุดารัตน์ อะภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
13 B6301989 นางสาวญาสิณี เจริญใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
14 B6302412 นางสาวธนัชชพร ไพสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
15 B6312145 นางสาววรรณทิพภาภรณ์ ทิพยจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
16 B6312152 นายจันทร์ธร ประคำทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
17 B6312169 นางสาวปริญา พวงทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
18 B6312176 นางสาววิลาสินี มีเลิศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
19 B6312183 นายพิริยภัทธิ์ ชัยวิวัฒนานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
20 B6312190 นางสาวเปรมยุดา จันทร์ไทย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
21 B6312206 นางสาวสุกัญญา ชัยพัฒน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
22 B6312213 นางสาวศศิกานต์ จันทรารักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
23 B6312220 นางสาวปภัสสร นิติสาพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
24 B6312237 นางสาวนันทวัน มั่นสุขผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
25 B6312244 นางสาวสุภาพร จามสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
26 B6312251 นายธนชาต ญาติดอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
27 B6312275 นางสาวอนุสรา ปุณขันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
28 B6312282 นางสาวปวีณนุช ม่วงเพชร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
29 B6312299 นายศุภกร มอญรัต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
30 B6312305 นางสาววิชุดา โคกสีนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
31 B6312312 นางสาวสุดารัตน์ เจริญภู ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
32 B6312329 นางสาวสุนิสา ไขรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
33 B6312336 นายเมธารัตน์ ถ่อนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
34 B6312343 นางสาวไอลดา ดอกสร้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
35 B6312350 นายสิทธิศักดิ์ พรหมดีราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
36 B6312367 นางสาวชนิดา ทอดทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
37 B6312374 นายรัชตะ สุดเต้ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
38 B6312381 นางสาวกชพร สีหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
39 B6312398 นางสาวรุ่งฤดี ขาวงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
40 B6312404 นางสาวนิชานันท์ เทียนชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
41 B6312411 นางสาวนัฐยา อินเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
42 B6312428 นางสาวชลธิชา นิยมสัตย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
43 B6312435 นางสาวกรกนก รุ่งเรือง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
44 B6312442 นางสาวสุพัตรา ทองย่อม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
45 B6312459 นางสาวกัญญารินทร์ ตินทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
46 B6312466 นางสาวเปรมวดี มั่งคั่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
47 B6312473 นางสาวธีราภรณ์ กล่อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
48 B6312480 นางสาวพรพรรณ อุ่นจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
49 B6312503 นางสาวปณิตา บุญทูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
50 B6312510 นางสาวสิริกานดา กลองกลางดอน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
51 B6312527 นายพศุตฑกรณ์ เกิดผล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
52 B6312534 นางสาววรินธร พันจันทร์ดา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
53 B6312541 นายกฤษกร อ่อนทองใหญ่ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
54 B6312558 นางสาวเนตรชนก บุญไสว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
55 B6312565 นางสาวสมฤทัย แต้ลำพัว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
56 B6312572 นายอนุชา โพธิ์นา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
57 B6312589 นางสาวสุนันทา ไกรสูรย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
58 B6312596 นางสาวนิยดา สีสังข์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
59 B6312602 นางสาวรุจีพร ทองคำห่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
60 B6312619 นางสาวนันทิชา วงศ์เอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
61 B6312626 นางสาวปฏิมา พัฒนะเเสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
62 B6319267 นางสาวบุหรัน เกิดโมลี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
63 B6319274 นางสาวกมลชนก จอดสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
64 B6319281 นางสาวจริยา รุจิรวรรธน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
65 B6319298 นางสาวอรวรรณ ไกรกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
66 B6319311 นางสาวรินรดา โพธิ์ศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
67 B6319328 นางสาวภณัฐชา สร้อยสงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
68 B6319335 นางสาวชนิภรณ์ สิ่วไธสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
69 B6319342 นางสาวปวีณา พลราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
70 B6319359 นางสาวอารีย์รัตน์ ปูนกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
71 B6319366 นางสาวณรตพร ศรีถาวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
72 B6319373 นางสาวญาณากร ลาภชุ่มศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
73 B6319380 นางสาวนิวาริณ แวงเลิศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
74 B6319397 นายจักรพันธ์ ไชยจักร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
75 B6319410 นางสาวปฏิญญา สลัดทุกข์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
76 B6319427 นางสาวอรอนงค์ ทับเพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
77 B6319434 นางสาวรังสิมา เจริญยิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
78 B6319441 นางสาวระพีพัฒน์ ศรีพรชัยเจริญ ยังไม่สังกัดสาขา 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
79 B6319458 นางสาวภัทรนันท์ ยศสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
80 B6319472 นางสาวชยาภรณ์ วุฒิการณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
81 B6319489 นางสาวกานต์สินี แสงสุวรรณ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
82 B6319496 นางสาวจิราภรณ์ แสนซ้ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
83 B6319502 นางสาวมนต์นภา เบญมาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
84 B6319519 นางสาวณัฐชยา สุขลัด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
85 B6319526 นางสาวพรวดี ยศชาติ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
86 B6319533 นางสาวอารีรัตน์ ธัญญานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
87 B6319557 นางสาวปริญญา ดีจิตต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
88 B6319564 นางสาวพิยดา พุทธิพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
89 B6319571 นางสาวพรทิพย์ เกษหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
90 B6319588 นายชัยบดินทร์ ทิมอุดม ยังไม่สังกัดสาขา 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
91 B6319601 นางสาวรมิดา สุริยโอภา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
92 B6319618 นางสาวแก้วสุดา แก้วสุด ยังไม่สังกัดสาขา 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
93 B6319625 นางสาวญนันทนิยา รุ่งเรืองฤทธิกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
94 B6319632 นายอาทิตย์ ช่างถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
95 B6323172 นางสาวมาริสา สรวงนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
96 B6323189 นางสาวกัญญาลักษณ์ เคียวกลางดอน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
97 B6323196 นางสาวปรียาภรณ์ ปัญญาสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
98 B6323202 นางสาวนันทิชา ศิริบูรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
99 B6323219 นางสาวณัฏฐณิชา เชื่อดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
100 B6323233 นางสาวอารียา คุณภู่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
101 B6323240 นายศุภรักษ์ สินนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
102 B6323257 นางสาวกุลธิดา จรจังหรีด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
103 B6323271 นางสาวอรทัย สอนบุญชู ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
104 B6323288 นางสาวภัทรนันท์ มบขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
105 B6323295 นางสาวสุดารัตน์ ศิลปกอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
106 B6323301 นางสาวณัชชา ชัยเวทย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
107 B6323318 นางสาวดวงกมล รณกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
108 B6323325 นางสาววริฐา เกียรติคุณสิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
109 B6323332 นายธีรภัทร์ บุดดาศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
110 B6323356 นางสาวสุพจนี จันทร์ฝ่าย ยังไม่สังกัดสาขา 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
111 B6323363 นางสาวยศวดี ทองดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
112 B6323394 นางสาวปิ่นประภา มุ่งกรอกกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
113 B6323400 นางสาวฐิติกรณ์ ทองทับ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
114 B6323417 นางสาวศิรดา อ่วมขันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
115 B6323424 นางสาวสิริยากร สืบสาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
116 B6323455 นางสาวนุตประวีณ์ สุขคลาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
117 B6323462 นางสาวญาดา วรรณอัฌากุล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
118 B6323486 นางสาวภัทรวรินทร์ สิงขรอาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
119 B6323493 นางสาวอัจฉรา อภิโช ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
120 B6323509 นางสาวดาริกา จันทร์จำนงค์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
121 B6323516 นายศุภณัฐ มิรินทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
122 B6323523 นางสาวศันสนีย์ ผลกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
123 B6323530 นางสาวกัลยาณี ฉลาดดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
124 B6323547 นางสาวจารุวรรณ ทุยโทชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
125 B6323554 นางสาวกมลชนก ไพฑูรย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
126 B6323561 นางสาววราภรณ์ ไชยแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
127 B6323578 นางสาวพรภิมล แข็งขัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
128 B6323585 นายกิตติศักดิ์ โมคศิริ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
129 B6323592 นางสาวธรรมสรณ์ พรหมหาญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
130 B6323608 นางสาวฐิติรัตน์ อนิวัตกูลชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
131 B6323615 นางสาวฐิติมา เพชรเลิศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
132 B6323622 นางสาวปิยะฉัตร หาญสมบัติ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
133 B6323639 นายทัศน์พงษ์ จันสีสุก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
134 B6323646 นางสาวปภัสรา บุญครบุรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
135 B6323813 นางสาวกนกกาญจน์ สุวรรณศร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
136 B6324629 นายยศพนธ์ กิตติพรเจริญสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
137 B6328832 นางสาวเมธาวี ไฝดง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
138 B6328849 นายธรรมนูญ คำกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
139 B6328856 นายภากร โรจนพาณิชย์วงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
140 B6328863 นางสาวศุภกานต์ รักขประเสริฐ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
141 B6328870 นางสาวธนพร พรมศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
142 B6328887 นางสาวนวลกนก จันธิราช ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
143 B6328894 นางสาวปนิตา คำนึงบุญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
144 B6328900 นายสุรัตน์ ปลีกล้วย ยังไม่สังกัดสาขา 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
145 B6328917 นางสาวจิราวดี ทำลานดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
146 B6328931 นางสาวณัฐณิชา ขุนวังห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
147 B6328948 นางสาวนุชจรี สวัสดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
148 B6328955 นางสาวนิภาวรรณ หอยสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
149 B6328962 นางสาวกุลรัตน์ รู้รักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
150 B6328979 นางสาวเกตน์นิภา กลสรร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
151 B6328986 นางสาวสุพัตรา หวังครกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
152 B6328993 นางสาวกานต์ธีรา แทนนำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
153 B6329013 นายประกาศิต ยะสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
154 B6329020 นางสาวอารียา เซียมสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
155 B6329037 นางสาวกาญจนาวรรณ ทองพูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
156 B6329051 นางสาวพรพิมล น้อยยม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
157 B6329068 นางสาวพัชราภา บุญลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
158 B6329075 นางสาวภัทรจาริน ศรีสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
159 B6329082 นางสาวสุดารัตน์ สุขคงพะเนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
160 B6329099 นางสาวนันธิชา ทำสันเทียะ ยังไม่สังกัดสาขา 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
161 B6329112 นางสาวจุฑามณี สุขรินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
162 B6329129 นางสาวอรทิรา ไกยโส ยังไม่สังกัดสาขา 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
163 B6329136 นายภูวดล โกฎผักแว่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
164 B6329143 นางสาวพิมพ์พิศา แข่งขัน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
165 B6329150 นางสาวสุจิตรา ดวงเวาว์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
166 B6329167 นางสาวนิภัทรา ปันตะยัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
167 B6329174 นางสาวอัจฉราพร เรือนใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
168 B6329181 นางสาวรุจิรา แร่เพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
169 B6329198 นางสาวมณฑลธร พุฒพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
170 B6329204 นางสาววรินทร นะพะวาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
171 B6329211 นายรัตติภูมิ เฉลานอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
172 B6329228 นางสาวสุภัสตรา นวลจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
173 B6329235 นายกิตติพศ มนตรีรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
174 B6329242 นางสาวธันยากร ศรีจันดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
175 B6329259 นางสาวนันท์นภัส บุญถาวร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
176 B6329266 นางสาวธนภรณ์ พิชิตมาร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
177 B6329273 นางสาวสุรัตนา เขียนเสือ ยังไม่สังกัดสาขา 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
178 B6329280 นางสาวสิริโฉม โภคสวัสดิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
179 B6329297 นางสาวศิริยากร วิใจยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
180 B6329303 นางสาวเฉลิมศรี สุขีฐาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
181 B6329310 นางสาวพัชรินทร์ ประสพเงิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
182 B6329327 นางสาวปนัดดา ทองนุ่ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
183 B6329334 นางสาวบุษกร วานิชรัตนาภินันท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
184 B6329341 นางสาวลภัสรดา นาคบำรุง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
185 B6329358 นางสาวนันท์นภัส คงฤทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
186 B6333515 นางสาวกมลชนก เชียรสินจิรกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
187 B6333522 นางสาวกรรณิกา หาขุนทด ยังไม่สังกัดสาขา 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
188 B6333539 นางสาวกานต์ธิดา บุญมาปัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
189 B6333546 นางสาวกิตติยาพร พรมสำราญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
190 B6333553 นายกิตติศักดิ์ มาระศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
191 B6333560 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
192 B6333577 นางสาวชัชฎาภา ขออินกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
193 B6333584 นางสาวธัญพิมล รักไทยบำรุงแสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
194 B6333591 นางสาวธิดารัตน์ กล้าหาญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
195 B6333607 นางสาวธีรารักษ์ ทองดีนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
196 B6333645 นางสาวพรรณพนัช ชาติธรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
197 B6333652 นางสาวพิชชาพร พูนไนย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
198 B6333669 นางสาวพีรพร ภักดีจอหอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
199 B6333676 นายพีระพัฒน์ นุมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
200 B6333683 นางสาวเฟื่องลดา ปะวันนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
201 B6333706 นางสาวณัฏฐณิชา ไพรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
202 B6333713 นางสาววรินทร ดวงวงษา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
203 B6333737 นางสาวสุปรียา คะสีทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
204 B6333744 นางสาวสุพฤกษา ไกรรอด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
205 B6333751 นางสาวอรยา ปรีบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
206 B6333768 นางสาวอริสรา อินทร์ดำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
207 B6333775 นางสาวอาลิษา หอมมาลัย ยังไม่สังกัดสาขา 1 0 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE