ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6100124 นายอดิเทพ พูลสวัสดิ์ CPE 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
2 B6102791 นางสาวสุพินญา กลางดอน Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
3 B6104207 นางสาวมินตรา คำปา Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
4 B6104283 นางสาวกาญจนา คำเสมอ Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
5 B6105167 นายพิชิตชัย จำเริญควร Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
6 B6105914 นางสาวโสรยา ชาวสวน Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
7 B6106164 นายอนุรักษ์ ชูศรี Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
8 B6106317 นายนันทกร โชคบัณฑิต Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
9 B6106843 นางสาวนณัสกร ตะเคียนสก Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
10 B6108175 นายเทพรัตน์ นาคสูงเนิน Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
11 B6108298 นายวิทวินท์ นามวิจิตร Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
12 B6108434 นายธนวัฒน์ นิราศภูเขียว Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
13 B6109486 นายณัฐวุฒิ ประจำ Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
14 B6109622 นางสาวชลกานต์ ปราบภัย Electronic Engineering 2 60 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
15 B6109769 นายกฤษณ์ ปัญญาทิพย์ Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
16 B6109936 นายธนพฤฒ ปิยะเมธาง Electronic Engineering 2 10 1 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
17 B6110239 นางสาวกานต์ศิริ ผาสุข Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
18 B6110253 นายปิติวุฒิ แผ่นทอง Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
19 B6110345 นายจักรวัฒน์ พงษ์สัมพันธ์ Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
20 B6111670 นางสาวชนิดา ไพรเขียว Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
21 B6111786 นางสาววลัยพรรณ ภาคนอก Electronic Engineering 2 10 1 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
22 B6111823 นายจตุพงศ์ ภูกลอง Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
23 B6112820 นางสาวปรียาพร รองศักดิ์ Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
24 B6114145 นายพรภวิษย์ วิเศษวงษา Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
25 B6114640 นายณัฐวัฒน์ ศาลาแดง Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
26 B6114695 นายไชยวัฒน์ ศิริวัฒน์ธนรักษ์ Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
27 B6114817 นายโชคชัย สงภักดี Environmental Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
28 B6114954 นายจีรศักดิ์ สมศรี Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
29 B6115036 นายนิรภัฎ สรวญรัมย์ Electronic Engineering 2 10 1 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
30 B6115081 นายอนุสรณ์ สวนดี Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
31 B6115159 นางสาวภัทรภรณ์ สอระพัฒน์ Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
32 B6117467 นางสาวนินัสมีย์ อาแว Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
33 B6118051 นายภัทราวุฒิ ถิ่นนาราม Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
34 B6118068 นายสมพงศ์เดช ธงกลาง Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
35 B6118686 นายธรรมนูญ ลาภโชค Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
36 B6131227 นายรัตนรงค์ รักษาสุข Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
37 B6131418 นายกิตตินันท์ อ้นสันเทียะ Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
38 B6135751 นางสาวปิยะธิดา กงนาง Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
39 B6135768 นางสาวนิธิดี กระจ่างโพธิ์ Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
40 B6135799 นางสาวสุดารัตน์ กิตินันท์ Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
41 B6136017 นายสุรชัย จิระวัฒโธ Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
42 B6136598 นางสาวพรหมพร พินิจพงษ์ CPE 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
43 B6136727 นางสาวกัญญารัตน์ เรืองจันทึก Electronic Engineering 2 10 0 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
44 B6136833 นายกิตติคุณ ศรีศิลป์ Electronic Engineering 2 10 3 539201 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ