ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6119218 นายชลสิทธิ์ สุริโย Mechanical Engineering 1 10 0 583294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B6130459 Mr.LE MINH HOANG Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 583294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B6135478 Ms.LAMPHOUN INTHAVIDETH Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 583294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B6135621 นางสาวธนัชพร อรัญคีรี Petrochemical and Polymer Engineering 1 60 0 583294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ