ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6200367 นางสาวนารีรัตน์ มาสระน้อย MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211226 M.I.C.E. MANAGEMENT
2 B6200411 นายเดชาพล แก้วคง MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211226 M.I.C.E. MANAGEMENT
3 B6230081 นางสาวณัฐวรา ชาริดา MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211226 M.I.C.E. MANAGEMENT
4 B6230098 นางสาวจิดาภา พันธุรักษ์ MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211226 M.I.C.E. MANAGEMENT
5 B6230111 นางสาวเกศกนก เฉียบตระกูล MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211226 M.I.C.E. MANAGEMENT
6 B6234324 นางสาวณิชาพัฒน์ พวงพอก MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211226 M.I.C.E. MANAGEMENT
7 B6234331 นางสาวสุวันษา ชวรัตน์โชติวงศ์ MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211226 M.I.C.E. MANAGEMENT
8 B6234348 นางสาวปฐมพร สังข์ทอง MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211226 M.I.C.E. MANAGEMENT
9 B6234812 นางสาวสุภลักณ์ แก้วนาดอน MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211226 M.I.C.E. MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ