ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6209834 นายปธานิน แถมกลาง HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211222 OPERATION IN M.I.C.E.
2 B6312060 นายภาคิน เมธปรีชากุล HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211222 OPERATION IN M.I.C.E.
3 B6312077 นายกตัญญู ประทุมทอง HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211222 OPERATION IN M.I.C.E.
4 B6312084 นางสาวจุฬารัตน์ ลิ่มสลักเพ็ชร HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211222 OPERATION IN M.I.C.E.
5 B6312091 นางสาวอรปรียา กันหาเล่ห์ HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211222 OPERATION IN M.I.C.E.
6 B6312107 นางสาวชมพูนุช เขินพลกรัง HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211222 OPERATION IN M.I.C.E.
7 B6319199 นางสาวเพชรลดา คำละมูล HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211222 OPERATION IN M.I.C.E.
8 B6319205 นางสาวขนิษฐา หงษ์สูงเนิน HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211222 OPERATION IN M.I.C.E.
9 B6328757 นางสาวรุจิภา พักสันเทียะ HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211222 OPERATION IN M.I.C.E.
10 B6334550 นางสาวสิรินลิน ปักกุนนัน HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211222 OPERATION IN M.I.C.E.
11 B6334567 นางสาวภควรรณ ประพิณ HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211222 OPERATION IN M.I.C.E.
12 B6336905 นางสาววรัญญา พัฒนวิบูลย์ HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 211222 OPERATION IN M.I.C.E.
13 V6400019 MissRehuel Oceani Nikoly Rosok N/A 1 10 0 211222 OPERATION IN M.I.C.E.
14 V6400026 Mr.Yosep Try Ananda N/A 1 10 0 211222 OPERATION IN M.I.C.E.
15 V6400040 MissRani Destia Wahyuningsih N/A 1 10 0 211222 OPERATION IN M.I.C.E.
16 V6400088 MissNur Syahidah Binti Aulia N/A 1 10 0 211222 OPERATION IN M.I.C.E.
17 V6400101 MissNidya Rahmaputri N/A 1 10 0 211222 OPERATION IN M.I.C.E.
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ