ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6229726 นายชาคริต แก้วประสงค์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
2 B6229757 นางสาวนนทิกานต์ แท่นแก้ว CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
3 B6229795 นายชลันธร รำมะเริง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
4 B6229801 นางสาวอมรรัตน์ แย้มกลาง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 60 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
5 B6229931 นางสาวสุดาพร พรมอินทร์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 60 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
6 B6233815 นางสาวธีราพร เวียงนาค CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
7 B6233839 นางสาวกมลชนก ขอถือกลาง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
8 B6233921 นางสาวกัญญารัตน์ ปิดสายะสัง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
9 B6235505 นายธิตินันท์ เสรีผล CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 559107 PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ