ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D6400125 นางสาวชนิกานต์ สืบผาสุข DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MANAGEMENT 1 10 0 205532 MANAGING ORGANIZATIONS AND PEOPLE
2 M6400309 นางสาวจิราพัชร ตั้งภรณ์พรรณ MANAGEMENT 1 10 0 205532 MANAGING ORGANIZATIONS AND PEOPLE
3 M6400316 นางสาวจริยา ยิ่งดี MANAGEMENT 1 10 0 205532 MANAGING ORGANIZATIONS AND PEOPLE
4 M6400323 นางสาววราลักษณ์ มาตย์ภูธร MANAGEMENT 1 10 0 205532 MANAGING ORGANIZATIONS AND PEOPLE
5 M6400330 นางสาวรติมา โคจิมะ MANAGEMENT 1 10 0 205532 MANAGING ORGANIZATIONS AND PEOPLE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ