ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D6500153 นายนันตพล ภูสำเภา DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MANAGEMENT 1 10 0 205532 MANAGING ORGANIZATIONS AND PEOPLE
2 M6403201 นางสาวพิชญดา โชติบำรุงพงศ์ MANAGEMENT 1 10 0 205532 MANAGING ORGANIZATIONS AND PEOPLE
3 M6500191 นายฤทธิพร ภูนาหา MANAGEMENT 1 10 0 205532 MANAGING ORGANIZATIONS AND PEOPLE
4 M6500214 นางสาวสิรารมย์ อวยจินดา MANAGEMENT 1 10 0 205532 MANAGING ORGANIZATIONS AND PEOPLE
5 D6400712 นางสาวกนกกาญจน์ ศศิวิมลฤทธิ์ DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MANAGEMENT 2 10 1 205532 MANAGING ORGANIZATIONS AND PEOPLE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ