ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6202491 นายกฤษฎา แก่นดีลัง BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 10 0 552502 BUSINESS MODEL AND STRATEGIES FOR BIOMEDICAL INNOVATION BUSINESS
2 M6202507 นางสาวมณฑิยา นิยม BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 60 0 552502 BUSINESS MODEL AND STRATEGIES FOR BIOMEDICAL INNOVATION BUSINESS
3 M6202538 นางสาวรุ่งอรุณ สิงห์สังข์ BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 10 0 552502 BUSINESS MODEL AND STRATEGIES FOR BIOMEDICAL INNOVATION BUSINESS
4 M6203290 นายพงศ์อิศรา คำหาญบดินทร์เดช BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 10 0 552502 BUSINESS MODEL AND STRATEGIES FOR BIOMEDICAL INNOVATION BUSINESS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ