ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6042080 นางสาวภัทราภรณ์ สายืน MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
2 M6112745 นายกัมปนาท คำลุน MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
3 M6112783 นายกชกร พินิจไชย MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
4 M6113391 นายกรินทร์ โกสิยานุรักษ์ MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
5 M6113414 นางสาวสุภัสสรา มีศิริ MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
6 M6113537 นางทิพสุดา บุญยะผลานันท์ MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
7 M6201449 นายศิริศักดิ์ คำภาพันธ์ MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
8 M6201463 นายจตุรภูมิ ไชยอุดม MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
9 M6201470 นางสาวอรวรรยา วัตตะโร MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
10 M6201579 นายพีระพัฒน์ ถิ่นหนองแวง MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
11 M6201661 นายวิริยะ จันทนา MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
12 M6201685 นางสาวธีรนาฏ ชัชวาลธาตรี MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
13 M6201692 นายณัฐพล ดลเจริญนนท์ MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
14 M6201708 นางสาวจินดารัตน์ นันสัง MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
15 M6201715 นางสาวศุภัชกาญจน์ นุชคำ MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
16 M6201739 นายประกฤษฎิ์ ปัทถาพงษ์ MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
17 M6201753 นายคณานนท์ ฝ่ายโชคชัย MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
18 M6201760 นายเอกลักษณ์ ภักดี MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
19 M6201777 นายอนุภาค ปัญญทานสมบัติ MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
20 M6201791 นายกรกฎ วิชิตกิ่ง MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
21 M6201807 นายประชิต สุวรรณกาญจน์ MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
22 M6201814 นายกาญจน์ เหลืองดอกไม้ MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
23 M6201821 นางสาววิจิตรา อาสาประโคน MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
24 M6201838 นายธนลาภ อุทัยฉายเเสง MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
25 M6201845 นางสาวนิรมล เหลืองอ่อน MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
26 M6202552 นายณฐพัฒน์ บังเกิด MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
27 M6202576 นายศิริวัฒน์ มุงคุลโคตร MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
28 M6202880 นายธงชัย ภูศิริ MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
29 M6203108 นายไพบูรณ์ สุขกิจ MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
30 M6203115 นายวีระยุทธ โรจน์ถิรธนากุล MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 1 551751 PRECISION ENGINEERING
31 M6203122 นางสาวอรุณี แสงอรุณ MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
32 M6203139 นายประจักษ์ ดอกแก้วกลาง MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
33 M6203146 นายบุรินทร์ บัวระบัน MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
34 M6203153 นายภาคภูมิ สู่แสนสุข MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ