ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6202583 นายสมศักดิ์ ไขแสง MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
2 M6202590 นายธวัชชัย คล่องดี MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
3 M6202613 นายยศพนธ์ เดโชพล MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
4 M6202620 นายนพฤทธิ์ พรหมลัง MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
5 M6202637 นายบุญโชค พ่อตาแสง MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
6 M6202651 นายศรายุทธ เมาฬี MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
7 M6202668 นายคจรศักดิ์ สิงหันต์ MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
8 M6202675 นายชัชวาลย์ อินทะเสย์ MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
9 M6202897 นายวิชาญ ใจสุข MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551751 PRECISION ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ