ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
2 B6203498 นายภูมิ คำเชียงแสน Mechatronics Engineering 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
3 B6203528 นายธนาธิป พัชระวิทยานันท์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
4 B6203597 นายธนพล เข็มภาษิต Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
5 B6203641 นายมงคล พิลาภ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
6 B6203696 นายฤทธิเดช สอนคราม Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
7 B6203764 นายกฤษฎา น้อยผา Mechatronics Engineering 1 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
8 B6203788 นายมหัทธนปรินทร์ บริสุทธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
9 B6203849 นายถิรวัฒน์ มากละเอียด Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
10 B6211622 นางสาวณัฐมน ไชยเทศ Mechatronics Engineering 1 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
11 B6211790 นายกฤตินนท์ บุนนท์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
12 B6211813 นายชินวัฒน์ กาสสกุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
13 B6211837 นายกิตติบดินทร์ เคยชัยภูมิ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
14 B6211844 นายคณุตม์ การุญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
15 B6211868 นางสาววิลาสินี กิตชัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
16 B6211882 นายอนุสรณ์ ทองเป็นไชย Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
17 B6211905 นางสาวจุฑาทิพย์ เสือสกุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
18 B6211950 นางสาวจิรัชยา บุดดา Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
19 B6211998 นางสาวชนัญชิดา บุญคอย Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
20 B6212124 นายปภังกร พลแสน Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
21 B6212247 นายภูมิวนัส บุญเรือง Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
22 B6212285 นางสาวณภัทรชฎา มโนรา Mechatronics Engineering 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
23 B6212292 นางสาวกัญจนพร พวงทอง Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
24 B6212322 นายปัณณวิชญ์ ขำสินธุ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
25 B6212353 นายกฤษฎีกา นาคำ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
26 B6212360 นางสาวชลธิชา ป้อมไธสง Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
27 B6212490 นายจิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
28 B6212544 นายกิตติพจน์ โพตาทอง Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
29 B6212551 นายธนัยโชติ กายประเสริฐ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
30 B6212599 นางสาวเจษฎาภรณ์ ฉลาดเอื้อ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
31 B6229436 นางสาวพรรษชล จริยกิตติกุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
32 B6229474 นายณัฐนันท์ เวบสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
33 B6229535 นายสิทธิชัย ดินดำ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
34 B6229580 นายอิทธิพงษ์ พรศักดา Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
35 B6229610 นางสาวสาลินี ศรีสุวะ Mechatronics Engineering 1 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
36 B6233730 นางสาวอารียา เรืองเพชร Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
37 B6233785 นายซอยีไวยัน Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
38 B6234096 นางสาวพรรณนารา ปัญจวรรณ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
39 B6234119 นางสาวนวพรรษ สมานทอง PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
40 B6234157 นางสาวจิรา โพพยัคฆ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
41 B6234195 นางสาวอรวรรณ ชัยมงคล PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
42 B6235369 นางสาวนราภรณ์ มีไทย Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
43 B6235475 นายฐาปกรณ์ สีสังชุม Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
44 B6237196 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
45 B6237264 นางสาวชีวานันทน์ ว่องวัฒนาศานติ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
46 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
47 B6237622 นายกิตติธัช ประสานเชื้อ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
48 B6237653 นางสาวญาณิศา อ่อนชัยมงคล Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
49 B6237714 นางสาวธีรดา จันทรา Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
50 B6337247 นายไชยา เจริญพันธ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
51 B6100520 นายเฉลิมชัย จีนจังหรีด Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
52 B6100681 นายสถานนท์ นาควิสุทธิ์ Mechatronics Engineering 2 40 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
53 B6100964 นายกมล ศรีวิสุทธิ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
54 B6101251 นางสาวสร้อยทิพย์ ชายสะแกราช Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
55 B6132057 นายปวริศ สุวรรณรัตน์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
56 B6132521 นายณัฐพล เพ็งวรรณ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
57 B6203467 นายชนกานต์ พิมพ์สวย Mechatronics Engineering 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
58 B6203481 นายวีระชัย แซ่หล่ำ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
59 B6203733 นายศุภชัย ฤทธิ์มหา Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
60 B6203948 นายวริศเวช พุทธินันทน์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
61 B6211554 นายธนวัฒน์ พิมจังหรีด Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
62 B6211578 นายวัฒนา นามบุญลือ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
63 B6211585 นายกฤษดา รุ่งรัตน์ธวัชชัย Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
64 B6211592 นายเจษฎาภรณ์ ปิสำโรง Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
65 B6211639 นางสาวชนกนาถ แสนเสริม Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
66 B6211646 นายทศพร พันธ์ศรี Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
67 B6211714 นางสาวจีรารัตน์ เสาศิริ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
68 B6211745 นายสถิตคุณ บุญลือ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
69 B6211752 นายนุชา ถำวาปี Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
70 B6211820 นางสาวศิรินภา กัณหา Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
71 B6211851 นายสุทธิชัย บุญกอง Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
72 B6212032 นายวันเฉลิม เกียรติอำนวย Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
73 B6212087 นายภควรรษ อำนวยสาร Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
74 B6212179 นายศิริพงษ์ คันทจันทร์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
75 B6212186 นายธณายุทธ พันธ์ผักแว่น Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
76 B6212193 นายพริสร ก่อนทิพย์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
77 B6212216 นายสุเมธ บางหลวง Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
78 B6212230 นางสาวธัญชนก พุทธนากิจชัย Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
79 B6212261 นายธนวัฒน์ ใจดี Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
80 B6212278 นายธนพล คำจันทร์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
81 B6212339 นายฐนปกร ลำใย Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
82 B6212377 นายสุกฤษฏิ์ ปิยะสมบูรณ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
83 B6212414 นายฐาปกรณ์ ทับทิมเมือง Mechatronics Engineering 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
84 B6212421 นายอลงกต สีพลัง Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
85 B6212438 นายคณยศ โชคอักขนิฐ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
86 B6212469 นายรัฐพล เทียมณรงค์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
87 B6212483 นายวิสิฐศักดิ์ แคนสา Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
88 B6212513 นายชัยวัฒน์ ขอนค้างพลู Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
89 B6212537 นายฤทธิพร จินบุตร Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
90 B6229498 นายชิโนรส อินทะกนก Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
91 B6229559 นายรัชชานนท์ เภาตะคุ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
92 B6229603 นางสาวธัญชนก เธอจะโปะ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
93 B6229627 นายสุธรวัช แสงจำปา Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
94 B6233662 นายธนาวุฒิ ลิ้มหลาย Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
95 B6233693 นายนรินทร์ สีหาเวช Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
96 B6234027 นางสาวอมรรัตน์ สุมาลา PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
97 B6234034 นางสาววรวรรณ กำมาแสน PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
98 B6234065 นางสาวสายน้ำ ตันจ่าง PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
99 B6234102 นางสาววีรยา พุ่มสุข PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
100 B6234133 นางสาวเบญญาภา หาญเสนา PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
101 B6234140 นางสาวปิยธิดา คำพระบาง PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
102 B6234225 นายณัฏธกร พลนาคู PRECISION ENGINEERING 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
103 B6235352 นายภูวดลบดินทร์ ธาตุดี Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
104 B6237257 นายอภิสิทธิ์ วงพรมมา PRECISION ENGINEERING 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
105 B6237301 นายธนวรรธ พยัคฆ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
106 B6237363 นายจารุพงษ์ ราชบัวศรี PRECISION ENGINEERING 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
107 B6237448 นายณฐพงศ์ เดชนะ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
108 B6237493 นายทัศน์พล พันธศรี PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
109 B6237530 นายธนพล บุตรสาลี PRECISION ENGINEERING 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
110 B6237721 นายธนวิทย์ ศิลวิชัย Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
111 B6239008 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
112 B6239091 นายปารเมท์ศ แช่มเหมือน PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
113 B6239107 นายณัฐกาล ประพันธา PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
114 B6239176 นางสาวชลิตา ประเสริฐสุขจินดา PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
115 B6239183 นางสาวศันสนีย์ ภู่ดาย PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
116 B6239213 นางสาวกฤษณา แทนสา PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
117 B6239220 นายชยุตม์ ธัญญผลพลากร PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
118 B6239268 นางสาวธมกร จันทะขัมมา PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
119 B6239275 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
120 B6239299 นายนันทวัฒน์ ดีปะวี PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
121 B6239336 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
122 B6239343 นางสาวปรางค์ทิพย์ โคระดา PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ