ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6100254 นายพิชยุตม์ นามแดง Mechatronics Engineering 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
2 B6101206 นางสาวณัฏฐญาณ์ เจริญทนัง Mechatronics Engineering 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
3 B6101640 นายเกียรติศักดิ์ พิทักษ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
4 B6101886 นายพิสิษฐ์ สิริรัตนากุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
5 B6116941 นางสาวสุชาวดี หอมขจร Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
6 B6118570 นายพชร ประสิทธิแสง PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
7 B6203689 นางสาวทัศนีย์ บัวจาร Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
8 B6203863 นางสาวนริศา เหมรังษี Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
9 B6211653 นายกิตติทัต ขันแก้ว Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
10 B6211684 นางสาวอทิตยา ดำริห์สระน้อย Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
11 B6211899 นายนูรคอยรี เจะเตะ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
12 B6212384 นายภานุพงษ์ นาคแสงทอง Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
13 B6212445 นางสาวสุพัตรา แซ่เอียว Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
14 B6212476 นางสาวสุรีย์พร ตัชชนานุสรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
15 B6229467 นางสาวสุธินันท์ สืบพันธุ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
16 B6229597 นายณัชพล สุ่ยวงษ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
17 B6233655 นางสาวกมลวรรณ ปัญญาพูนตระกูล Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
18 B6234003 นายธีรเมธ เกียรติกำจร PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
19 B6234058 นายชาญวิทย์ ฉายอรุณ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
20 B6234232 นายไชยภพ บางสอน PRECISION ENGINEERING 1 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
21 B6235376 นายมานนท์ วันทัศน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
22 B6235406 นายเกียรติศักดิ์ ศรีกงพาน Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
23 B6235444 นางสาวสิริยากร สงค์นอก Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
24 B6237219 นางสาวฉัตรมณี พึ่งศรี PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
25 B6237387 นายภาณุพงศ์ จั่นเพ็ชร PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
26 B6237523 นางสาวธัญลักษณ์ สบายดี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
27 B6237677 นายชนม์เฉลิม ดีมา Mechatronics Engineering 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
28 B6238995 นายกันตภณ ช่างยันต์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
29 B6239046 นางสาวนิศารัตน์ ลื่นกลาง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
30 B6100315 นายวุฒินันท์ ก้อนทองดี Mechatronics Engineering 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
31 B6100537 นายฉัตรมงคล เจริญ Mechatronics Engineering 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
32 B6100698 นายธีรภัทร์ นิมิตหมื่นไวย Mechatronics Engineering 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
33 B6100728 นายภาณุพงศ์ เบ้าหัวดง Mechatronics Engineering 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
34 B6100735 นายสุกฤษฏิ์ ปลื้มกลาง Mechatronics Engineering 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
35 B6101077 นายวิริยะ อินทร์แพร Mechatronics Engineering 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
36 B6105549 นายสมภพ ฉันทนาวิวัฒน์โชติ PRECISION ENGINEERING 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
37 B6107710 นางสาวภัทรวดี ทูโคกกรวด PRECISION ENGINEERING 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
38 B6112813 นางสาวยุวธิดา รองคลัง PRECISION ENGINEERING 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
39 B6117030 นายศิวัช เหง้าละคร PRECISION ENGINEERING 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
40 B6117559 นางสาวศิริฉัตร อินสูงเนิน PRECISION ENGINEERING 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
41 B6132071 นายคณาธิภัทร อำมาลี PRECISION ENGINEERING 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
42 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม Mechatronics Engineering 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
43 B6203757 นายเกียรติศักดิ์ ก้อมอ่อน Mechatronics Engineering 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
44 B6211547 นางสาวฤทัยวรรณ มณีมนต์ Mechatronics Engineering 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
45 B6211776 นายภานุวัฒน์ แป้นกลาง Mechatronics Engineering 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
46 B6212605 นายวัชรพงศ์ คำสิงห์นอก Mechatronics Engineering 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
47 B6229504 นายสุภชัย สุภาพ Mechatronics Engineering 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
48 B6233686 นางสาวปิยจิต อะนำกุล Mechatronics Engineering 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
49 B6233754 นายนัสรี ดือราแม Mechatronics Engineering 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
50 B6234171 นายอัษฎากร ภูมิพันธ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
51 B6234188 นายสิริดล เค้นชัยภูมิ PRECISION ENGINEERING 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
52 B6237417 นางสาวอริษรา โตกราน PRECISION ENGINEERING 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
53 B6239060 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม PRECISION ENGINEERING 2 W 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ