ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6203542 นายพงศกร ริ้วทอง Mechatronics Engineering 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
2 B6203580 นางสาวสุดารัตน์ เพียซ้าย Mechatronics Engineering 1 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
3 B6203627 นายเฉลิมเกียรติ ยะถีโล Mechatronics Engineering 1 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
4 B6212667 นายสุประดิษฐ์ สายเมือง Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
5 B6212780 นายธนากร เสาวมาลย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
6 B6212889 นายองอาจ เพชรอินทรา Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
7 B6212933 นายเมธพนธ์ ศรีชัยกูล Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
8 B6212940 นายจักรภัทร สุจริต Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
9 B6212957 นายภานุพงษ์ ยอดศิลา Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
10 B6212995 นายธนากร ประมาติกร Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
11 B6213015 นายสุริยา บุญยก Mechatronics Engineering 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
12 B6213039 นายจักราวุฒน์ มั่นทุกะ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
13 B6213046 นายธนาวุฒิ อยู่อาจิน Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
14 B6213077 นายพูนทรัพย์ นิโรรัมย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
15 B6229191 นายณัฐวุฒิ หงษ์สูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
16 B6229283 นายชนัญญู ทิพวัจนา Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
17 B6229306 นายสงกรานต์ วัฒนาพร Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
18 B6229320 นายมงคล ฉลาดไธสง Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
19 B6229375 นายบรรณุสรณ์ บัวเรียน Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
20 B6229511 นางสาวจุฑามาศ ศรีโพธิ์กลาง Mechatronics Engineering 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
21 B6233587 นายนำชัย มะสีพันธ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
22 B6233594 นายสุริยะกมล อ่อนนาค Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
23 B6233600 นายนัฐพงษ์ จุลโยธา Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
24 B6233631 นางสาวขวัญฤดี นาคใหม่ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
25 B6212704 นายโชคทวี ลำเพยพล Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
26 B6212728 นายอมรเทพ ดาษดื่น Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
27 B6212742 นายเกริกฤทธิ์ ศรีทองดี Mechatronics Engineering 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
28 B6212759 นายณรงค์กร เหลาชำนิ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
29 B6212773 นายอภิลักษณ์ อาฒยะพันธุ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
30 B6212797 นายดนุสรณ์ จำปานิล Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
31 B6212803 นายเปรมมินทร์ หวังดุล Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
32 B6212810 นายณัฐวุฒิ มากแบน Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
33 B6212834 นายธนวินทร์ ใจธนาทรัพย์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
34 B6212841 นายธวัชชัย ใจตรง Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
35 B6212858 นางสาวอรญา นะวงษ์ษา Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
36 B6212865 นางสาวสุชานันท์ เบ้าแบบดี Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
37 B6212872 นายกษิดิศ พันธุ์มิตร Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
38 B6212896 นายชานนท์ มะณี Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
39 B6212902 นายนราธิป มูลพาที Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
40 B6212926 นายวิรุณ จิตต์บุญ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
41 B6212971 นายณัฐพล อนันเอื้อ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
42 B6213008 นายพิทักษ์พงษ์ เจริญรัตน์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
43 B6213022 นายจักรพันธ์ สุละสาย Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
44 B6213060 นายนิรวิทย์ นนทะศิริ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
45 B6213152 นายปรัชญา ปรีชาชาติ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
46 B6213183 นายคุณภัทร สุวรรณศิริ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
47 B6229184 นายปิยะเทพ คำอ้น Mechatronics Engineering 2 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
48 B6229214 นายกฤษฎา ปาระคะ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
49 B6229221 นายธีรพัฒน์ พลพ่าย Mechatronics Engineering 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
50 B6229245 นายอภิสิทธิ์ แสงศักดิ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
51 B6229252 นายศาสตรา ปาระมี Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
52 B6229269 นายขัตติยะ หร่ายขุนทด Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
53 B6229276 นายศราวุธ โตพะลัย Mechatronics Engineering 2 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
54 B6229290 นายธนากร ฟ้าใสสิรินันท์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
55 B6229337 นายจิรโชติ สุวรรณ Mechatronics Engineering 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
56 B6229344 นายฐิฏิ แก้วศรี Mechatronics Engineering 2 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
57 B6100292 นายนิรันดร์ กงนะ Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
58 B6100421 นายณัฐวุฒิ คร่อมกระโทก Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
59 B6100476 นายอนุพงศ์ จงสุข Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
60 B6100483 นายนภัทร จราฤทธิ์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
61 B6100575 นางสาวแก้วตา ชุมสันเทียะ Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
62 B6100650 นายไพรวัลย์ ทับทิมทอง Mechatronics Engineering 3 40 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
63 B6100667 นางสาวสุนิสา ทาทั่ว Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
64 B6101022 นายขวัญแก้ว สุนาทัย Mechatronics Engineering 3 40 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
65 B6104061 นางสาวณหทัย ครองเวียง PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
66 B6111595 นายณัฐวุฒิ แพรทอง PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
67 B6114312 นางสาวกุลชริตา ศรีทา Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
68 B6114633 นายธีรธรรม ศักดิ์ทวีวณิชย์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
69 B6203559 นายพงศธร จันเรียง Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
70 B6203740 นายอนันตชัย กลับสูงเนิน Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
71 B6203801 นายจักรกรี พันธุระ Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
72 B6203832 นางสาวรุจิรา สิทธิโชติ Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
73 B6203931 นายบรรพต ภูมิโคกรักษ์ PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
74 B6211561 นายธนาคาร ชาลีวรรณ Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
75 B6211608 นางสาวขวัญเรือน ถ่อนสันเทียะ Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
76 B6211677 นายอนุวัตร นิ่มน้อย Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
77 B6211691 นายพงศกร อิ่มอ้วน Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
78 B6211738 นายพีรวุฒิ จวงทอง Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
79 B6211783 นายชุติเดช มูลมัย Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
80 B6211806 นายชูศักดิ์ พุ่งอุไร Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
81 B6211912 นายธีระวุฒิ สังวาลย์รัมย์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
82 B6211936 นายวรเมธ เนตรวิลา Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
83 B6211943 นายภูเบศ เรืองสุขสุด Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
84 B6211974 นายสุธาวี ภู่สุวรรณ์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
85 B6212131 นางสาวเกศรินทร์ แก้วลี Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
86 B6212148 นางสาวอรอนงค์ นุสรรัมย์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
87 B6212155 นายกชษกร จงพาภพ Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
88 B6212162 นางสาวสรัลชนา นพพลกรัง Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
89 B6212223 นายพงษ์พิพัฒน์ กึ่งมาตย์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
90 B6212254 นางสาวยุธิดา ผิดชอบ Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
91 B6212346 นายเตชณัฐ ปวารณา Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
92 B6212629 นายสุภชัย กุดจอมศรี Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
93 B6212681 นายธนาธิป เบิกครบุรี Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
94 B6212698 นายธนพล อินตรา Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
95 B6212919 นายจรัสพงศ์ นามรัตน์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
96 B6229382 นายเพชรภูมิ นวลจันทร์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
97 B6229573 นางสาวนัทฐนันท์ กัญญะลา Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
98 B6233648 นายกนกพล สร้อยวงษ์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
99 B6233679 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
100 B6233716 นางสาวปราณปริยา ศิริจันทร์โท Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
101 B6233723 นางสาววลัยลักษณ์ โพธิ์คา Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
102 B6233747 นางสาวศุภาพิชญ์ ทายนต์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
103 B6233778 นางสาวปราณปรียา วงค์เชียงยืน Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
104 B6233990 นางสาวทวินันท์ สันทะวินัย PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
105 B6234041 นายกฤษฎา จรรยา PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
106 B6234089 นางสาวลักษมณ จันบุตรดี PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
107 B6235147 นายอภิลักขณ์ ฤาโชคชัย PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
108 B6235185 นางสาวเปรมจิต เกษมสวัสดิ์ PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
109 B6235239 นายธำมรงค์ พงษ์ขุนทด PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
110 B6235246 นายปิยะ แร้นพิมาย Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
111 B6235253 นายธนะศักดิ์ ชำนาญ Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
112 B6235277 นางสาวชลันธร ใจกว้าง Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
113 B6235284 นายอาทิตย์ ชมมณฑา Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
114 B6235291 นายสิทธิภัณฑ์ แสนพงษ์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
115 B6235321 นายอัครากรณ์ สมบัติหลาย Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
116 B6235338 นายจิรายุส ธงทอง Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
117 B6235345 นายอัครพล ค้ำชู Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
118 B6235413 นายนิพัทธ์ ปักฉิมพลี Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
119 B6235420 นางสาวกัณฑริการ์ ศรีบัวแก้ว Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
120 B6236526 นายกฤษณ จอกพุดซา Mechatronics Engineering 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
121 B6237431 นายรัฐภูมิ หาบ้านแท่น PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
122 B6237509 นายทศพล บวดขุนทด PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
123 B6237585 นายวิวัฒน์ จอมจะบก PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
124 B6238988 นายคุณัชญ์ จันทโช PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
125 B6239022 นางสาวจรรยพร โพธิสละ PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
126 B6239039 นายพีรณัฐ ลี้กุล PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ