ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6135690 นายรัฐพล พันธุ์เพ็ชร Mechatronics Engineering 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
2 B6136406 นางสาวต่วนอาอีดะห์ นิแต PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
3 B6200954 นายกำชัย ตากิ่มนอก Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
4 B6203825 นางสาวณัฐพร แสงเดือน Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
5 B6217280 นางสาวฐาปนี โตนดดง Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
6 B6217518 นางสาวเปมิกา พิมพ์กลาง Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
7 B6222062 นางสาวยศวดี เคนดี Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
8 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
9 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
10 B6224776 นายวิทยา พิมคิลี Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
11 B6225889 นางสาวปพิชญา พุทธวงศ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
12 B6227012 นายจิรกิตต์ ซื่อสัตย์ Mechatronics Engineering 1 W 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
13 B6237271 นางสาวโสรยา สมภิพงษ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
14 B6237356 นายบุณยสิทธิ์ งามกระจาย PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
15 B6238186 นายชานนท์ สุขนอก Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
16 B6238711 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
17 B6239190 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
18 B6239206 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
19 B6239312 นางสาวจีราพร ชัยสุวรรณ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
20 B6315306 นายสุพจน์ เหมพิทักษ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
21 B6315313 นายเอนก ด้านซอม Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
22 B6315320 นายกรกฤต เธียรทรานนท์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
23 B6315337 นางสาวกันยารัตน์ วรรณมา Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
24 B6315344 นายปักธงชัย ชิดสระน้อย Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
25 B6315351 นายจิรพัฒน์ ดานิตย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
26 B6315375 นายฐาปกรณ์ ฉิมพาลี Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
27 B6315382 นายธีร์ธวัช อุทะจันทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
28 B6315399 นายณัฐธัญ ชื่นพัฒนากุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
29 B6315405 นางสาวณัฐชญา เเย้มกระโทก Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
30 B6315412 นางสาวมณีรัตน์ เหมะธุลิน Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
31 B6315429 นายกรกิต เกวียนโคกกรวด Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
32 B6315436 นางสาวเณศรา ธรรมนิตย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
33 B6315443 นางสาวพัชรพร อนันธศิริ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
34 B6315450 นางสาวสุตาภัทร โพธิ์แก้ว Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
35 B6315467 นางสาวพรชิตา แก้วภู Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
36 B6315474 นายวีราทร บุญบุตร Mechatronics Engineering 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
37 B6315481 นายปรัญชัย จงทอง Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
38 B6315498 นางสาวกัลยรัตน์ โกรพิมาย Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
39 B6315504 นางสาวภัทรนิษฐ์ ขามกิ่ง Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
40 B6315511 นางสาวนิติยา สระทองหลาง Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
41 B6315528 นายสหพัฒน์ อุทุมพิรัตน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
42 B6315535 นายจิรายุส ผลไพบูลย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
43 B6315542 นางสาวปรายฟ้า สาครเจริญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
44 B6315559 นางสาวจารุวัลย์ นิธิพรเพชร Mechatronics Engineering 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
45 B6315603 นายชวดล มงคลหัตถี Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
46 B6315610 นายนัฐกาล ทัพภูธร Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
47 B6315634 นายศักรินทร์ พรหมแสง Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
48 B6315658 นายศราวุธ โคตรสีหา Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
49 B6315665 นายพีรพัฒน์ ชูโฉม Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
50 B6315672 นายปวีณวิทย์ ชุติภาสสกุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
51 B6315689 นายวราวุธ เถรพิทุม Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
52 B6315696 นายณัฐวัฒน์ สาเกตุ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
53 B6315702 นายณัฐชรินทร์ มูลชนะ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
54 B6315719 นางสาววันทนี อรุณเจริญฉาย Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
55 B6315726 นางสาวกัญญาวีร์ คำพรม Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
56 B6315733 นายนัฐวุฒิ วงษ์เจริญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
57 B6315740 นายนรพล วัดคำ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
58 B6315757 นางสาวปรารถนา บุรมโคตร Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
59 B6315764 นางสาวปาณิสรา รุจิราวัฒน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
60 B6315818 นางสาวนารีรัตน์ หงษ์แพงจิตร PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
61 B6315832 นางสาวนัฏฐิดา เจริญสุข PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
62 B6315863 นายสิรภพ บุญวาล PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
63 B6320911 นายวรโชติ พื้นบาท Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
64 B6320928 นายณัฐกานต์ คำชมภู Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
65 B6320942 นายศุภวิชญ์ จะดี Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
66 B6320959 นายนภดล กองทุน Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
67 B6321727 นายเอกลักษณ์ ชัยภา Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
68 B6324247 นายหัตถชัย อินาวัง Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
69 B6324254 นายวายุ ซ่อมจันทึก Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
70 B6324261 นายกิตติศักดิ์ จินดาสุ่ม Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
71 B6324278 นายวุฒิชัย สุขเกษม Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
72 B6324292 นางสาวนุชากร แสนภพ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
73 B6324315 นายชินภัทร เทียนพรมราช Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
74 B6324322 นายกลวัชร ดวงพิทักษ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
75 B6324346 นางสาวมณฑิชา จันทร์ศิริ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
76 B6324377 นายนนทพัทธ์ มีทะโจล Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
77 B6324384 นายเจตริน เหล็กงาม Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
78 B6324391 นายณัฐวัฒน์ สารทอง Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
79 B6324414 นายชัยวัฒน์ ศรีสัตย์รสนา Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
80 B6324421 นายธรรมศักดิ์ โคตุละ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
81 B6329853 นายภูริณัฐ สุนทราภัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
82 B6329860 นายนาวิน กุมาร สุมาน Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
83 B6329877 นายณัชพล สอสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
84 B6329884 นายจิรพงศ์ ช่ออ่วม Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
85 B6329914 นางสาวพรรณวดี ขันธมาลัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
86 B6329945 นางสาวบุษยพรรณ ทองเพ็ชรศิลป์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
87 B6329952 นายศักรินทร์ แสนรัก Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
88 B6329969 นายอริยพล ซื่อผาสุข Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
89 B6329976 นายพงศกร บุตรมิตร Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
90 B6330002 นางสาวสาวิตรี สุกรรณ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
91 B6331481 นายเชฏฐพัฒน์ ทองกลาง Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
92 B6331542 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
93 B6331559 นางสาวสุทธิดา โสภา Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
94 B6334789 นางสาวฐิติมา น้อมกลาง Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
95 B6334796 นายปฏิวัติ ถำวาปี Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
96 B6334802 นายนราธิป แสงพันธุ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
97 B6335984 นายพลวัชร ยิ่งยง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
98 B6336288 นายชยณัฐ ขุนอินทร์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
99 B6336301 นางสาวอาทิตยา จันทร์เกษม PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
100 B6336325 นางสาวกุลจิรา จิตบุญเรืองโรจน์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
101 B6336349 นายกัมปนาท เจริญคำ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
102 B6336356 นายกานต์ชนก ชนกคุณ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
103 B6336363 นายทรงชัย ช่างเหล็ก PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
104 B6336370 นางสาวปาริดา ชาภักดี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
105 B6336424 นายสุทธินันท์ ทองโคตร PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
106 B6336431 นายผาภู ทองสร้อย PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
107 B6336448 นางสาวปนัสยา นางนวล PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
108 B6336523 นายวรโชติ มีลา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
109 B6336547 นางสาวอมรรัตน์ แย้มกลาง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
110 B6336615 นางสาวจริยา ศรีสุวัฒ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
111 B6336639 นางสาวจุฑามณี สนธิมูล PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
112 B6336745 นางสาวศศิกานต์ อินศร PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
113 B6336752 นางสาวเสาวนีย์ อุทกิจ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
114 B6336868 นางสาวธัญญรัตน์ เจริญวิเศษศิริ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
115 B6337124 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
116 B6337148 นายกฤติธัญสิฐ พิชิ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
117 B6337209 นายสธน หนูเมือง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
118 B6337216 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
119 B6337438 นายฐากูร จิตบุญเรืองโรจน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
120 B6337650 นายนิติพนธ์ พรมหาญ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ