ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6203931 นายบรรพต ภูมิโคกรักษ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
2 B6211660 นายธณพงศ เดชาเลิศ Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
3 B6211875 นายรักษิต มณีพินิจ Mechatronics Engineering 1 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
4 B6211936 นายวรเมธ เนตรวิลา Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
5 B6213039 นายจักราวุฒน์ มั่นทุกะ Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
6 B6229184 นายปิยะเทพ คำอ้น Mechatronics Engineering 1 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
7 B6229252 นายศาสตรา ปาระมี Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
8 B6234065 นางสาวสายน้ำ ตันจ่าง PRECISION ENGINEERING 1 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
9 B6234140 นางสาวปิยธิดา คำพระบาง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
10 B6234225 นายณัฏธกร พลนาคู PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
11 B6235147 นายอภิลักขณ์ ฤาโชคชัย PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
12 B6235185 นางสาวเปรมจิต เกษมสวัสดิ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
13 B6235383 นายวีระพงษ์ อินทนู Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
14 B6237196 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
15 B6237202 นางสาวปิยดา มณีรัตน์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
16 B6237264 นางสาวชีวานันทน์ ว่องวัฒนาศานติ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
17 B6237271 นางสาวโสรยา สมภิพงษ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
18 B6237301 นายธนวรรธ พยัคฆ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
19 B6237431 นายรัฐภูมิ หาบ้านแท่น PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
20 B6237448 นายณฐพงศ์ เดชนะ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
21 B6237493 นายทัศน์พล พันธศรี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
22 B6237530 นายธนพล บุตรสาลี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
23 B6237554 นางสาวชลลัดดา นิระพันธ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
24 B6237592 นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
25 B6237691 นายศุภีรัช ลีอุดม Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
26 B6238988 นายคุณัชญ์ จันทโช PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
27 B6239008 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
28 B6239022 นางสาวจรรยพร โพธิสละ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
29 B6239039 นายพีรณัฐ ลี้กุล PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
30 B6239091 นายปารเมท์ศ แช่มเหมือน PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
31 B6239107 นายณัฐกาล ประพันธา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
32 B6239176 นางสาวชลิตา นาคราช PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
33 B6239206 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
34 B6239213 นางสาวกฤษณา แทนสา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
35 B6239220 นายชยุตม์ ธัญญผลพลากร PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
36 B6239268 นางสาวธมกร จันทะขัมมา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
37 B6239275 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
38 B6239312 นางสาวจีราพร ชัยสุวรรณ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
39 B6102272 นายเอกรัตน์ พิลายนต์ Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
40 B6203559 นายพงศธร จันเรียง Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
41 B6203696 นายฤทธิเดช สอนคราม Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
42 B6211950 นางสาวจิรัชยา บุดดา Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
43 B6212063 นางสาวสตรี เกรียงไกรยศ Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
44 B6212070 นางสาวชิดชนก จันทร์แสง Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
45 B6212315 นางสาวจนิสตา สภาวะหา Mechatronics Engineering 2 60 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
46 B6212346 นายเตชณัฐ ปวารณา Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
47 B6212377 นายสุกฤษฏิ์ ปิยะสมบูรณ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
48 B6212704 นายโชคทวี ลำเพยพล Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
49 B6212728 นายอมรเทพ ดาษดื่น Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
50 B6212759 นายณรงค์กร เหลาชำนิ Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
51 B6212841 นายธวัชชัย ใจตรง Mechatronics Engineering 2 10 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
52 B6212858 นางสาวอรญา นะวงษ์ษา Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
53 B6212902 นายนราธิป มูลพาที Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
54 B6212933 นายเมธพนธ์ ศรีชัยกูล Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
55 B6213046 นายธนาวุฒิ อยู่อาจิน Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
56 B6213077 นายพูนทรัพย์ นิโรรัมย์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
57 B6229191 นายณัฐวุฒิ หงษ์สูงเนิน Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
58 B6229245 นายอภิสิทธิ์ แสงศักดิ์ Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
59 B6229269 นายขัตติยะ หร่ายขุนทด Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
60 B6229283 นายชนัญญู ทิพวัจนา Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
61 B6229306 นายสงกรานต์ วัฒนาพร Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
62 B6229320 นายมงคล ฉลาดไธสง Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
63 B6229337 นายจิรโชติ สุวรรณ Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
64 B6229344 นายฐิฏิ แก้วศรี Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
65 B6229535 นายสิทธิชัย ดินดำ Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
66 B6233587 นายนำชัย มะสีพันธ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
67 B6233594 นายสุริยะกมล อ่อนนาค Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
68 B6233648 นายกนกพล สร้อยวงษ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
69 B6234041 นายกฤษฎา จรรยา PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
70 B6234089 นางสาวลักษมณ จันบุตรดี PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
71 B6234157 นางสาวจิรา โพพยัคฆ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
72 B6234195 นางสาวอรวรรณ ชัยมงคล PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
73 B6235338 นายจิรายุส ธงทอง Mechatronics Engineering 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
74 B6237219 นางสาวฉัตรมณี พึ่งศรี PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
75 B6237226 นายธนพล ระลึก PRECISION ENGINEERING 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
76 B6237257 นายอภิสิทธิ์ วงพรมมา PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
77 B6237318 นางสาวศรัญย์พร เหล่าวงษา PRECISION ENGINEERING 2 60 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
78 B6237479 นางสาวคัคนางค์ บุญใส PRECISION ENGINEERING 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
79 B6237509 นายทศพล บวดขุนทด PRECISION ENGINEERING 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
80 B6237585 นายวิวัฒน์ จอมจะบก PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
81 B6238995 นายกันตภณ ช่างยันต์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
82 B6112813 นางสาวยุวธิดา รองคลัง PRECISION ENGINEERING 4 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
83 B6203955 นายเมธา บาฤษี PRECISION ENGINEERING 4 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
84 B6211561 นายธนาคาร ชาลีวรรณ Mechatronics Engineering 4 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
85 B6211707 นางสาววิภาพร นวลหงษ์ Mechatronics Engineering 4 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
86 B6212025 นายพชร ศรีธรรม Mechatronics Engineering 4 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
87 B6213091 นายนรินทร์ เศียรนอก Mechatronics Engineering 4 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
88 B6213107 นายวัฒณุชา ดำดีพะเนาว์ Mechatronics Engineering 4 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
89 B6213114 นายเดชาพล โพธิจักร์ Mechatronics Engineering 4 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
90 B6213169 นายอภิวัฒน์ ตรีเดช Mechatronics Engineering 4 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
91 B6234034 นางสาววรวรรณ กำมาแสน PRECISION ENGINEERING 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
92 B6234096 นางสาวพรรณนารา ปัญจวรรณ์ PRECISION ENGINEERING 4 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
93 B6234102 นางสาววีรยา พุ่มสุข PRECISION ENGINEERING 4 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
94 B6234133 นางสาวเบญญาภา หาญเสนา PRECISION ENGINEERING 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
95 B6237332 นางสาวชลิตวรรณ บรรเลงส่ง PRECISION ENGINEERING 4 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
96 B6237417 นางสาวอริษรา โตกราน PRECISION ENGINEERING 4 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
97 B6237578 นายนิวัฒน์ ระหุ่ง PRECISION ENGINEERING 4 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
98 B6239183 นางสาวศันสนีย์ ภู่ดาย PRECISION ENGINEERING 4 10 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
99 B6239336 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์ PRECISION ENGINEERING 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
100 B6239473 นายอนุชิต จารุสุนทรวัฒน์ PRECISION ENGINEERING 4 10 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
101 B6203849 นายถิรวัฒน์ มากละเอียด Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
102 B6203900 นายอัครพล เนินสวัสดิ์ PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
103 B6203948 นายวริศเวช พุทธินันทน์ PRECISION ENGINEERING 5 10 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
104 B6212117 นายปัณณุทัต เจริญขำ Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
105 B6212667 นายสุประดิษฐ์ สายเมือง Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
106 B6212742 นายเกริกฤทธิ์ ศรีทองดี Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
107 B6212773 นายอภิลักษณ์ อาฒยะพันธุ์ Mechatronics Engineering 5 10 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
108 B6212780 นายธนากร เสาวมาลย์ Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
109 B6212797 นายดนุสรณ์ จำปานิล Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
110 B6212803 นายเปรมมินทร์ หวังดุล Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
111 B6212810 นายณัฐวุฒิ มากแบน Mechatronics Engineering 5 10 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
112 B6212834 นายธนวินทร์ ใจธนาทรัพย์ Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
113 B6212865 นางสาวสุชานันท์ เบ้าแบบดี Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
114 B6212872 นายกษิดิศ พันธุ์มิตร Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
115 B6212889 นายองอาจ เพชรอินทรา Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
116 B6212896 นายชานนท์ มะณี Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
117 B6212926 นายวิรุณ จิตต์บุญ Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
118 B6212940 นายจักรภัทร สุจริต Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
119 B6212957 นายภานุพงษ์ ยอดศิลา Mechatronics Engineering 5 10 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
120 B6212971 นายณัฐพล อนันเอื้อ Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
121 B6212995 นายธนากร ประมาติกร Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
122 B6213008 นายพิทักษ์พงษ์ เจริญรัตน์ Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
123 B6213015 นายสุริยา บุญยก Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
124 B6213022 นายจักรพันธ์ สุละสาย Mechatronics Engineering 5 10 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
125 B6213060 นายนิรวิทย์ นนทะศิริ Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
126 B6213152 นายปรัชญา ปรีชาชาติ Mechatronics Engineering 5 10 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
127 B6213183 นายคุณภัทร สุวรรณศิริ Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
128 B6229214 นายกฤษฎา ปาระคะ Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
129 B6229221 นายธีรพัฒน์ พลพ่าย Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
130 B6229276 นายศราวุธ โตพะลัย Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
131 B6229290 นายธนากร ฟ้าใสสิรินันท์ Mechatronics Engineering 5 10 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
132 B6229375 นายบรรณุสรณ์ บัวเรียน Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
133 B6229382 นายเพชรภูมิ นวลจันทร์ Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
134 B6229528 นายเศรษฐา ค้าคล่อง Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
135 B6233600 นายนัฐพงษ์ จุลโยธา Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
136 B6233631 นางสาวขวัญฤดี นาคใหม่ Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
137 B6234003 นายธีรเมธ เกียรติกำจร PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
138 B6234058 นายชาญวิทย์ ฉายอรุณ PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
139 B6235178 นายสุพัตร โง๊ะบุดดา PRECISION ENGINEERING 5 60 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
140 B6235239 นายธำมรงค์ พงษ์ขุนทด PRECISION ENGINEERING 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
141 B6235246 นายปิยะ แร้นพิมาย Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
142 B6235253 นายธนะศักดิ์ ชำนาญ Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
143 B6235277 นางสาวชลันธร ใจกว้าง Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
144 B6235284 นายอาทิตย์ ชมมณฑา Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
145 B6235291 นายสิทธิภัณฑ์ แสนพงษ์ Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
146 B6235321 นายอัครากรณ์ สมบัติหลาย Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
147 B6235345 นายอัครพล ค้ำชู Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
148 B6236526 นายกฤษณ จอกพุดซา Mechatronics Engineering 5 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ