ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6104061 นางสาวณหทัย ครองเวียง PRECISION ENGINEERING 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
2 B6203498 นายภูมิ คำเชียงแสน Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
3 B6203511 นายนนทวัตร มีแสง Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
4 B6208646 นายภานุวัฒน์ เที่ยงโยธา Mechatronics Engineering 1 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
5 B6212094 นางสาววารุณี ธรรมโหร Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
6 B6212209 นายฐิติพงษ์ วงชารี Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
7 B6212308 นางสาวประภัสสร กาคำ Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
8 B6217280 นางสาวฐาปนี โตนดดง Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
9 B6217457 นางสาวอ้อมพร ไทยเจริญ Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
10 B6217488 นางสาวจันทวรรณ สิญญานันท์ Mechatronics Engineering 1 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
11 B6217594 นางสาวฐิตาพร อัตตวิริยะสุวร PRECISION ENGINEERING 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
12 B6218355 นางสาวปนัดดา อามาตมนตรี PRECISION ENGINEERING 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
13 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
14 B6222994 นางสาวจริยาพร สมบูรณ์ Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
15 B6224592 นางสาวอุทุมพร พับโพธิ์ PRECISION ENGINEERING 1 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
16 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด Mechatronics Engineering 1 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
17 B6224905 นางสาวพัชรนันท์ ธนะสุระวุฒิสกุล PRECISION ENGINEERING 1 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
18 B6226961 นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูพิษ PRECISION ENGINEERING 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
19 B6229634 นางสาวญาณิศา โพธิ์อ่อง Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
20 B6237547 นางสาวอัชกุล จันนาหว้า PRECISION ENGINEERING 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
21 B6239190 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์ PRECISION ENGINEERING 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
22 B6239299 นายนันทวัฒน์ ดีปะวี PRECISION ENGINEERING 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
23 B6239329 นายขวัญชัย แก้วปัดสิน PRECISION ENGINEERING 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
24 B6315375 นายฐาปกรณ์ ฉิมพาลี Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
25 B6315597 นายพหุธน ซ้อนพิมพ์ Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
26 B6320935 นายกรีติวัฒน์ ไชยศิลป Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
27 B6329723 นายพิสิษฐ์ อกอุ่น Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
28 B6329747 นายถิรวุฒิ เกิดสวัสดิ์ Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
29 B6329846 นายไกรวี คงคากูล Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
30 B6329976 นายพงศกร บุตรมิตร Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
31 B6335304 นางสาวรฐา บุญชู Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
32 B6336646 นางสาวธัญญารักษ์ สนสมบัติ PRECISION ENGINEERING 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
33 B6336783 นายทิวากร สุขกำเนิด PRECISION ENGINEERING 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
34 B6100230 นายพชรพล ณ ตะกั่วทุ่ง Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
35 B6101282 นายศรัณย์ โชติสันเทียะ Mechatronics Engineering 2 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
36 B6101657 นายฐกฤต พินิจ Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
37 B6102272 นายเอกรัตน์ พิลายนต์ Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
38 B6102449 นางสาวรัชนีกร เจริญรัมย์ Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
39 B6222062 นางสาวยศวดี เคนดี Mechatronics Engineering 2 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
40 B6225964 นายกมลเทพ ลิ้มดำรงตระกูล Mechatronics Engineering 2 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
41 B6315245 นายกฤตเมธ ภาษิต Mechatronics Engineering 2 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
42 B6315351 นายจิรพัฒน์ ดานิตย์ Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
43 B6315498 นางสาวกัลยรัตน์ โกรพิมาย Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
44 B6315528 นายสหพัฒน์ อุทุมพิรัตน์ Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
45 B6315573 นางสาวมาณียา ยุพดี Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
46 B6315764 นางสาวปาณิสรา รุจิราวัฒน์ Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
47 B6320928 นายณัฐกานต์ คำชมภู Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
48 B6320942 นายศุภวิชญ์ จะดี Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
49 B6321727 นายเอกลักษณ์ ชัยภา Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
50 B6329860 นายนาวิน จตุพรวิมล Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
51 B6329921 นายอารีย์ ริยะบุตร Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
52 B6331481 นายเชฏฐพัฒน์ ทองกลาง Mechatronics Engineering 2 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
53 B6334819 นางสาวกณิศา วานิช Mechatronics Engineering 2 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
54 B6336622 นายไพรัช สงเคราะห์ PRECISION ENGINEERING 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
55 B6107710 นางสาวภัทรวดี ทูโคกกรวด PRECISION ENGINEERING 3 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
56 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี Mechatronics Engineering 3 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
57 B6203580 นางสาวสุดารัตน์ เพียซ้าย Mechatronics Engineering 3 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
58 B6212919 นายจรัสพงศ์ นามรัตน์ Mechatronics Engineering 3 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
59 B6224110 นางสาวกวิสรา ชมบุญ PRECISION ENGINEERING 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
60 B6237899 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี PRECISION ENGINEERING 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
61 B6315238 นายกิตติศักดิ์ หงษ์เวียงจันทร์ Mechatronics Engineering 3 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
62 B6336288 นายชยณัฐ ขุนอินทร์ PRECISION ENGINEERING 3 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
63 B6336301 นางสาวอาทิตยา จันทร์เกษม PRECISION ENGINEERING 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
64 B6336318 นายธนชัย จันทะนะ PRECISION ENGINEERING 3 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
65 B6336356 นายกานต์ชนก ชนกคุณ PRECISION ENGINEERING 3 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
66 B6336370 นางสาวปาริดา ชาภักดี PRECISION ENGINEERING 3 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
67 B6336424 นายสุทธินันท์ ทองโคตร PRECISION ENGINEERING 3 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
68 B6336479 นายโสภณ พรหมมา PRECISION ENGINEERING 3 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
69 B6336493 นางสาวนันฐิยา พัชรทวีพันธุ์ PRECISION ENGINEERING 3 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
70 B6336509 นายพีระพงศ์ เภาด้วง PRECISION ENGINEERING 3 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
71 B6336523 นายวรโชติ มีลา PRECISION ENGINEERING 3 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
72 B6336547 นางสาวอมรรัตน์ แย้มกลาง PRECISION ENGINEERING 3 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
73 B6336585 นางสาวฌามา วัฒนา PRECISION ENGINEERING 3 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
74 B6336615 นางสาวจริยา ศรีสุวัฒ PRECISION ENGINEERING 3 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
75 B6336684 นางสาวสุภาภรณ์ สินทรัพย์ PRECISION ENGINEERING 3 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
76 B6336707 นางสาวอชิรญา หอมพันนา PRECISION ENGINEERING 3 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
77 B6336752 นางสาวเสาวนีย์ อุทกิจ PRECISION ENGINEERING 3 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
78 B6100421 นายณัฐวุฒิ คร่อมกระโทก Mechatronics Engineering 5 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
79 B6100483 นายนภัทร จราฤทธิ์ Mechatronics Engineering 5 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
80 B6119874 นางสาวกีรติกา ศรีพรม Mechatronics Engineering 5 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
81 B6131203 นางสาวพิชชาพร ยอดคีรี PRECISION ENGINEERING 5 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
82 B6211868 นางสาววิลาสินี กิตชัย Mechatronics Engineering 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
83 B6211905 นางสาวจุฑาทิพย์ เสือสกุล Mechatronics Engineering 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
84 B6211981 นางสาวธนพร เรียงใหม่ Mechatronics Engineering 5 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
85 B6212681 นายธนาธิป เบิกครบุรี Mechatronics Engineering 5 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
86 B6212698 นายธนพล อินตรา Mechatronics Engineering 5 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
87 B6212735 นายชยางกูร มุสิกขะพันธ์ Mechatronics Engineering 5 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
88 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ PRECISION ENGINEERING 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
89 B6314996 นายกฤษฎา แหยมนุช Mechatronics Engineering 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
90 B6315016 นายพิจักษณ์ ชอบสะอาด Mechatronics Engineering 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
91 B6315023 นายอภิสิทธิ์ ปิ่นล้ม Mechatronics Engineering 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
92 B6315047 นายวรโชติ เกษมเนตร์ Mechatronics Engineering 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
93 B6315078 นายพชรพล ธีรเศรษฐ์ Mechatronics Engineering 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
94 B6315092 นายเศรษฐศิษฎ์ สิงห์ตุ่ย Mechatronics Engineering 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
95 B6315108 นายวทัญยา นามอุดทา Mechatronics Engineering 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
96 B6315115 นายธนชัย ทับทิมสี Mechatronics Engineering 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
97 B6315122 นายประวิทย์ รักชาติ Mechatronics Engineering 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
98 B6315146 นายกฤติภัทร ปักปิ่นทอง Mechatronics Engineering 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
99 B6315160 นายวัศพล วิทยาอุดมพันธุ์ Mechatronics Engineering 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
100 B6315177 นายเกริกชัย จงรวมกลาง Mechatronics Engineering 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
101 B6315184 นางสาวสุนิษา จงเพิ่มกลาง Mechatronics Engineering 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
102 B6315221 นางสาวฐิติยาภรณ์ สร้อยทอง Mechatronics Engineering 5 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
103 B6315252 นายภูพิงค์ คุ้มภัย Mechatronics Engineering 5 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
104 B6315269 นายอัคพล การอินทร์ Mechatronics Engineering 5 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
105 B6324070 นายกัมปนาท นนทะชัย Mechatronics Engineering 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
106 B6324131 นางสาวศศิมา เฟื่องวงศ์ Mechatronics Engineering 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
107 B6324148 นางสาวสุพรรษา นรากรณ์ Mechatronics Engineering 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
108 B6329730 นายศุภวิชญ์ ทิพย์ศรีบุญ Mechatronics Engineering 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
109 B6329808 นายอภินันท์ คำมูล Mechatronics Engineering 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
110 B6329839 นายวรพงษ์ เอี่ยมอาจหาญ Mechatronics Engineering 5 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
111 B6329938 นายจิรพนธ์ แรงใหม่ Mechatronics Engineering 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
112 B6330057 นายณัฐกิตติ์ กุลสำนัก PRECISION ENGINEERING 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
113 B6330330 นายนที บุษรา Mechatronics Engineering 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
114 B6334727 นายวรพงษ์ เวินสันเทียะ Mechatronics Engineering 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
115 B6335236 นายสิรินทร์ ญาติปลื้ม Mechatronics Engineering 5 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL