ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6101008 นายพรชัย สีโคตร Mechatronics Engineering 1 10 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
2 B6101190 นายณัฐวิศิษฐ์ จุ่นหัวโทน Mechatronics Engineering 1 10 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
3 B6101695 นางสาวจุฑามาศ ภู่สูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
4 B6101886 นายพิสิษฐ์ สิริรัตนากุล Mechatronics Engineering 1 10 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
5 B6105549 นายสมภพ ฉันทนาวิวัฒน์โชติ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
6 B6116941 นางสาวสุชาวดี หอมขจร Mechatronics Engineering 1 10 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
7 B6135645 นายอัศวิน เขื่อนคำนุ Mechatronics Engineering 1 10 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
8 B6135690 นายรัฐพล พันธุ์เพ็ชร Mechatronics Engineering 1 10 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
9 B6203467 นายชนกานต์ พิมพ์สวย Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
10 B6203481 นายวีระชัย แซ่หล่ำ Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
11 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
12 B6203528 นายธนาธิป พัชระวิทยานันท์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
13 B6203542 นายพงศกร ริ้วทอง Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
14 B6203573 นายศิครินทร์ เม้ากลาง Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
15 B6203603 นายวงศธร ไพเกาะ Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
16 B6203627 นายเฉลิมเกียรติ ยะถีโล Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
17 B6203641 นายมงคล พิลาภ Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
18 B6203689 นางสาวทัศนีย์ บัวจาร Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
19 B6203702 นายสหัสศวรรษ ศรัทธาคลัง Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
20 B6203733 นายศุภชัย ฤทธิ์มหา Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
21 B6203740 นายอนันตชัย กลับสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
22 B6203757 นายเกียรติศักดิ์ ก้อมอ่อน Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
23 B6203788 นายมังกร บริสุทธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
24 B6203801 นายจักรกรี พันธุระ Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
25 B6203825 นางสาวณัฐพร แสงเดือน Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
26 B6203849 นายถิรวัฒน์ มากละเอียด Mechatronics Engineering 1 W 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
27 B6203863 นางสาวนริศา เหมรังษี Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
28 B6211547 นางสาวฤทัยวรรณ มณีมนต์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
29 B6211554 นายธนวัฒน์ พิมจังหรีด Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
30 B6211585 นายกฤษดา รุ่งรัตน์ธวัชชัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
31 B6211622 นางสาวณัฐมน ไชยเทศ Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
32 B6211738 นายพีรวุฒิ จวงทอง Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
33 B6211752 นายนุชา ถำวาปี Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
34 B6212612 นายชนธัญ ปัดเทสัง Mechatronics Engineering 1 10 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
35 B6203597 นายธนพล เข็มภาษิต Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
36 B6203764 นายกฤษฎา น้อยผา Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
37 B6211578 นายวัฒนา นามบุญลือ Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
38 B6211608 นางสาวขวัญเรือน ถ่อนสันเทียะ Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
39 B6211615 นายพงศภัค ชื่นจันทน์แดง Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
40 B6211639 นางสาวชนกนาถ แสนเสริม Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
41 B6211646 นายทศพร พันธ์ศรี Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
42 B6211653 นายกิตติทัต ขันแก้ว Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
43 B6211677 นายอนุวัตร นิ่มน้อย Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
44 B6211684 นางสาวอทิตยา ดำริห์สระน้อย Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
45 B6211691 นายพงศกร อิ่มอ้วน Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
46 B6211714 นางสาวจีรารัตน์ เสาศิริ Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
47 B6211721 นายเจษฎาภรณ์ นอแสงศรี Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
48 B6211745 นายสถิตคุณ บุญลือ Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
49 B6211769 นายธนากร ทองล้วน Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
50 B6211776 นายภานุวัฒน์ แป้นกลาง Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
51 B6211783 นายชุติเดช มูลมัย Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
52 B6211790 นายกฤตินนท์ บุนนท์ Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
53 B6211806 นายชูศักดิ์ พุ่งอุไร Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
54 B6211813 นายชินวัฒน์ กาสสกุล Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
55 B6211820 นางสาวศิรินภา กัณหา Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
56 B6211837 นายกิตติบดินทร์ เคยชัยภูมิ Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
57 B6211844 นายคณุตม์ การุญ Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
58 B6211851 นายสุทธิชัย บุญกอง Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
59 B6211882 นายอนุสรณ์ ทองเป็นไชย Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
60 B6211899 นายนูรคอยรี เจะเตะ Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
61 B6211912 นายธีระวุฒิ สังวาลย์รัมย์ Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
62 B6211929 นายตรีเทพ หุตะเศรณี Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
63 B6211943 นายภูเบศ เรืองสุขสุด Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
64 B6211967 นายธนดล โพธิ์สอาด Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
65 B6211974 นายสุธาวี ภู่สุวรรณ์ Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
66 B6212001 นายเกียรติภูมิ ไกยสวน Mechatronics Engineering 2 60 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
67 B6212223 นายพงษ์พิพัฒน์ กึ่งมาตย์ Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
68 B6212353 นายกฤษฎีกา นาคำ Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
69 B6212414 นายฐาปกรณ์ ทับทิมเมือง Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
70 B6212544 นายกิตติพจน์ โพตาทอง Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
71 B6212629 นายสุภชัย กุดจอมศรี Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
72 B6233662 นายธนาวุฒิ ลิ้มหลาย Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
73 B6233709 นายชาญนริศ พงษ์เดชา Mechatronics Engineering 2 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
74 B6211592 นายเจษฎาภรณ์ ปิสำโรง Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
75 B6212032 นายวันเฉลิม เกียรติอำนวย Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
76 B6212063 นางสาวสตรี เกรียงไกรยศ Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
77 B6212070 นางสาวชิดชนก จันทร์แสง Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
78 B6212087 นายภควรรษ อำนวยสาร Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
79 B6212124 นายปภังกร พลแสน Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
80 B6212148 นางสาวอรอนงค์ นุสรรัมย์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
81 B6212155 นายกชษกร จงพาภพ Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
82 B6212162 นางสาวสรัลชนา นพพลกรัง Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
83 B6212186 นายธณายุทธ พันธ์ผักแว่น Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
84 B6212193 นายพริสร ก่อนทิพย์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
85 B6212216 นายสุเมธ บางหลวง Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
86 B6212247 นายภูมิวนัส บุญเรือง Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
87 B6212261 นายธนวัฒน์ ใจดี Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
88 B6212278 นายธนพล คำจันทร์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
89 B6212292 นางสาวกัญจนพร พวงทอง Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
90 B6212322 นายปัณณวิชญ์ ขำสินธุ์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
91 B6212360 นางสาวชลธิชา ป้อมไธสง Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
92 B6212384 นายภานุพงษ์ นาคแสงทอง Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
93 B6212391 นางสาวมนทกานติ เขียวคล้าย Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
94 B6212407 นางสาวจันทร์จิรา สีทอง Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
95 B6212438 นายคณยศ โชคอักขนิฐ Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
96 B6212445 นางสาวสุพัตรา แซ่เอียว Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
97 B6212452 นายหิรัณย์วัชร ธรรมะจิตติ์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
98 B6212490 นายจิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
99 B6229580 นายอิทธิพงษ์ พรศักดา Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
100 B6233785 นายSAW YI WAI YAN Mechatronics Engineering 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
101 B6237387 นายภาณุพงศ์ จั่นเพ็ชร PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
102 B6237523 นางสาวธัญลักษณ์ สบายดี PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
103 B6211998 นางสาวชนัญชิดา บุญคอย Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
104 B6212179 นายศิริพงษ์ คันทจันทร์ Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
105 B6212230 นางสาวธัญชนก พุทธนากิจชัย Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
106 B6212421 นายอลงกต สีพลัง Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
107 B6212469 นายรัฐพล เทียมณรงค์ Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
108 B6212476 นางสาวสุรีย์พร ตัชชนานุสรณ์ Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
109 B6212506 นางสาวจิรัชญา ปัญญาทิพย์ Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
110 B6212513 นายชัยวัฒน์ ขอนค้างพลู Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
111 B6212520 นายรณภูมิ วิสานนิตย์ Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
112 B6212537 นายฤทธิพร จินบุตร Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
113 B6212551 นายธนัยโชติ กายประเสริฐ Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
114 B6212568 นายณัฐวุฒิ เอกสุวรรณ Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
115 B6212582 นายนัฐนันท์ ยิ้มอยู่ Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
116 B6212599 นางสาวเจษฎาภรณ์ ฉลาดเอื้อ Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
117 B6212605 นายวัชรพงศ์ คำสิงห์นอก Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
118 B6212643 นายสิทธิโชค แย้มศรี Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
119 B6229429 นายสุรสิทธิ์ พารา Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
120 B6229436 นางสาวพรรษชล จริยกิตติกุล Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
121 B6229467 นางสาวสุธินันท์ สืบพันธุ์ Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
122 B6229474 นายณัฐนันท์ เวบสูงเนิน Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
123 B6229498 นายชิโนรส อินทะกนก Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
124 B6229504 นายสุภชัย สุภาพ Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
125 B6229511 นางสาวจุฑามาศ ศรีโพธิ์กลาง Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
126 B6229559 นายรัชชานนท์ เภาตะคุ Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
127 B6229566 นายวีรยุทธ ม่วงขาว Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
128 B6229573 นางสาวนัทฐนันท์ กัญญะลา Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
129 B6229597 นายณัชพล สุ่ยวงษ์ Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
130 B6229603 นางสาวธัญชนก เธอจะโปะ Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
131 B6229610 นางสาวสาลินี ศรีสุวะ Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
132 B6229627 นายสุธรวัช แสงจำปา Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
133 B6233655 นางสาวกมลวรรณ ปัญญาพูนตระกูล Mechatronics Engineering 4 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
134 B6101138 นายอณาวิล โกสุม Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
135 B6203832 นางสาวรุจิรา สิทธิโชติ Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
136 B6212131 นางสาวเกศรินทร์ แก้วลี Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
137 B6212254 นางสาวยุธิดา ผิดชอบ Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
138 B6212285 นางสาวณภัทรชฎา มโนรา Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
139 B6212339 นายฐนปกร ลำใย Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
140 B6212483 นายวิสิฐศักดิ์ แคนสา Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
141 B6233679 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
142 B6233686 นางสาวปิยจิต อะนำกุล Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
143 B6233693 นายนรินทร์ สีหาเวช Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
144 B6233716 นางสาวปราณปริยา ศิริจันทร์โท Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
145 B6233723 นางสาววลัยลักษณ์ โพธิ์คา Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
146 B6233730 นางสาวอารียา เรืองเพชร Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
147 B6233747 นางสาวศุภาพิชญ์ ทายนต์ Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
148 B6233754 นายนัสรี ดือราแม Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
149 B6233778 นางสาวปราณปรียา วงค์เชียงยืน Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
150 B6233792 นางสาวศศินัฐฐา เพชรเกิด Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
151 B6235352 นายภูวดลบดินทร์ ธาตุดี Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
152 B6235369 นางสาวนราภรณ์ มีไทย Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
153 B6235376 นายมานนท์ วันทัศน์ Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
154 B6235406 นายเกียรติศักดิ์ ศรีกงพาน Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
155 B6235413 นายนิพัทธ์ ปักฉิมพลี Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
156 B6235420 นางสาวกัณฑริการ์ ศรีบัวแก้ว Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
157 B6235444 นางสาวสิริยากร สงค์นอก Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
158 B6235468 นางสาวธนิตา ปัตตาละคะ Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
159 B6235475 นายฐาปกรณ์ สีสังชุม Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
160 B6237363 นายจารุพงษ์ ราชบัวศรี PRECISION ENGINEERING 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
161 B6237622 นายกิตติธัช ประสานเชื้อ Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
162 B6237684 นายนฤนาท พาพรมราช Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
163 B6237691 นายศุภีรัช ลีอุดม Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
164 B6237714 นางสาวธีรดา จันทรา Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
165 B6237721 นายธนวิทย์ ศิลวิชัย Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
166 B6237738 นายทศพร เชื้อกลางใหญ่ Mechatronics Engineering 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
167 B6239046 นางสาวนิศารัตน์ ลื่นกลาง PRECISION ENGINEERING 5 10 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ