ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6315030 นายคฑาวุธ สะอาด Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
2 B6315085 นายพีระวิชญ์ เด่นประเสริฐ Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
3 B6315139 นางสาวนิตยตา นีกระโทก Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
4 B6315207 นายอรรถพล ดวงแก้ว Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
5 B6315214 นายจรณินท์ ถินประสาท Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
6 B6315306 นายสุพจน์ เหมพิทักษ์ Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
7 B6315313 นายเอนก ด้านซอม Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
8 B6315320 นายกรกฤต เธียรทรานนท์ Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
9 B6315344 นายปักธงชัย ชิดสระน้อย Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
10 B6315399 นายณัฐธัญ ชื่นพัฒนากุล Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
11 B6315429 นายกรกิต เกวียนโคกกรวด Mechatronics Engineering 1 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
12 B6315467 นางสาวพรชิตา แก้วภู Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
13 B6315474 นายวีราทร บุญบุตร Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
14 B6315481 นายปรัญชัย จงทอง Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
15 B6315511 นางสาวนิติยา สระทองหลาง Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
16 B6315542 นางสาวปรายฟ้า สาครเจริญ Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
17 B6315559 นางสาวจารุวัลย์ นิธิพรเพชร Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
18 B6315566 นางสาวสุรภาพร ฉายกิ่ง Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
19 B6315580 นางสาวพัชรภีร์ ปนตะคุ Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
20 B6315610 นายนัฐกาล ทัพภูธร Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
21 B6315634 นายศักรินทร์ พรหมแสง Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
22 B6315658 นายศราวุธ โคตรสีหา Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
23 B6315672 นายปวีณวิทย์ ชุติภาสสกุล Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
24 B6315689 นายวราวุธ เถรพิทุม Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
25 B6315702 นายณัฐชรินทร์ มูลชนะ Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
26 B6315719 นางสาววันทนี อรุณเจริญฉาย Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
27 B6315726 นางสาวกัญญาวีร์ คำพรม Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
28 B6315733 นายนัฐวุฒิ วงษ์เจริญ Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
29 B6315740 นายนรพล วัดคำ Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
30 B6315757 นางสาวปรารถนา บุรมโคตร Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
31 B6315825 นายธีรพงษ์ ไชยสุริยวิรัตน์ PRECISION ENGINEERING 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
32 B6315832 นางสาวนัฏฐิดา เจริญสุข PRECISION ENGINEERING 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
33 B6315863 นายสิรภพ บุญวาล Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
34 B6320867 นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญรอด PRECISION ENGINEERING 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
35 B6320898 นายชัยธวัช เจิมจันทึก Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
36 B6320911 นายวรโชติ พื้นบาท Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
37 B6320959 นายนภดล กองทุน Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
38 B6323899 นายกิตติศักดิ์ กุลด้วง Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
39 B6324117 นายไพรัช อภัยนอก Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
40 B6324223 นายธนกฤต พรอัครพันธุ์ Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
41 B6324247 นายหัตถชัย อินาวัง Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
42 B6324254 นายวายุ ซ่อมจันทึก Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
43 B6324261 นายกิตติศักดิ์ จินดาสุ่ม Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
44 B6324278 นายวุฒิชัย สุขเกษม Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
45 B6324315 นายชินภัทร เทียนพรมราช Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
46 B6324322 นายกลวัชร ดวงพิทักษ์ Mechatronics Engineering 1 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
47 B6324339 นางสาวพิรุณทิพย์ เจิมขุนทด Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
48 B6324346 นางสาวมณฑิชา จันทร์ศิริ Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
49 B6324377 นายนนทพัทธ์ มีทะโจล Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
50 B6324391 นายณัฐวัฒน์ สารทอง Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
51 B6324407 นายชนาธิป ประสงค์ดี Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
52 B6324414 นายชัยวัฒน์ ศรีสัตย์รสนา Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
53 B6324605 นายอดิศักดิ์ ชัยงาม Mechatronics Engineering 1 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
54 B6329761 นายธนวัฒน์ เทียมภักดี Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
55 B6329822 นายสุนทริน กุมารแก้ว Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
56 B6329853 นายภูริณัฐ สุนทราภัย Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
57 B6329877 นายณัชพล สอสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
58 B6329945 นางสาวบุษยพรรณ ทองเพ็ชรศิลป์ Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
59 B6329952 นายศักรินทร์ แสนรัก Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
60 B6329983 นายรัฐธรรมนูญ สีหาบุตร PRECISION ENGINEERING 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
61 B6329990 นายวรเมธ ผิวบาง PRECISION ENGINEERING 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
62 B6330002 นางสาวสาวิตรี สุกรรณ Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
63 B6330019 นางสาวจันจิรา สุตนนท์ PRECISION ENGINEERING 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
64 B6330026 นายจิรายุ ภูแย้ม PRECISION ENGINEERING 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
65 B6330040 นายวรากร ปลอดในเมือง PRECISION ENGINEERING 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
66 B6330361 นายถิราวุฒิ ฤทธิหาร Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
67 B6330385 นายศิริมงคล แม้นศิริ Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
68 B6330408 นายสถาพร จาบประไพ PRECISION ENGINEERING 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
69 B6331436 นางสาวธารทิพย์ มนตรีวงษ์ PRECISION ENGINEERING 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
70 B6331467 นายไอซ์ พูนผล PRECISION ENGINEERING 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
71 B6331559 นางสาวสุทธิดา โสภา Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
72 B6334789 นางสาวฐิติมา น้อมกลาง Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
73 B6335267 นายพชร บุตรศิลา Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
74 B6335274 นายพิภพ ชัยสมบูรณ์ Mechatronics Engineering 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
75 B6335281 นายพงศกร สถาวรินทร์ Mechatronics Engineering 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
76 B6336271 นางสาวน้ำผึ้ง แก้วเกิด PRECISION ENGINEERING 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
77 B6336325 นางสาวกุลจิรา จิตบุญเรืองโรจน์ PRECISION ENGINEERING 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
78 B6336448 นางสาวปนัสยา นางนวล PRECISION ENGINEERING 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
79 B6336486 นางสาวชนัญชิดา พร้อมเพรียง PRECISION ENGINEERING 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
80 B6336639 นางสาวจุฑามณี สนธิมูล PRECISION ENGINEERING 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
81 B6336745 นางสาวศศิกานต์ อินศร PRECISION ENGINEERING 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
82 B6336769 นายภานุวัฒน์ อุบาลี PRECISION ENGINEERING 1 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
83 B6337032 นายนิภัทร์ กรธนกิจ PRECISION ENGINEERING 1 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
84 B6337179 นางสาวปรารถนา เว้นบาป PRECISION ENGINEERING 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
85 B6337278 นายธีทัต พงศ์ปภาดา PRECISION ENGINEERING 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
86 B6337292 นายอรชุน ลุนทอง PRECISION ENGINEERING 1 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
87 B6237295 นายกฤษณะ วัจนา PRECISION ENGINEERING 2 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
88 B6237356 นายบุณยสิทธิ์ งามกระจาย PRECISION ENGINEERING 2 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
89 B6237448 นายณฐพงศ์ เดชนะ PRECISION ENGINEERING 2 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
90 B6237660 นายปัณณธร นิ่มเจริญนิยม Mechatronics Engineering 2 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
91 B6315009 นายมนัสวี นาคบุรินทร์ Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
92 B6315337 นางสาวกันยารัตน์ วรรณมา Mechatronics Engineering 2 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
93 B6315368 นางสาวหทัยธรรม พัฒนาลยกูล Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
94 B6315405 นางสาวณัฐชญา เเย้มกระโทก Mechatronics Engineering 2 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
95 B6315412 นางสาวมณีรัตน์ เหมะธุลิน Mechatronics Engineering 2 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
96 B6315443 นางสาวพัชรพร อนันธศิริ Mechatronics Engineering 2 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
97 B6315450 นางสาวสุตาภัทร โพธิ์แก้ว Mechatronics Engineering 2 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
98 B6315504 นางสาวภัทรนิษฐ์ ขามกิ่ง Mechatronics Engineering 2 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
99 B6315535 นายจิรายุส ผลไพบูลย์ Mechatronics Engineering 2 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
100 B6315603 นายชวดล มงคลหัตถี Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
101 B6315665 นายพีรพัฒน์ ชูโฉม Mechatronics Engineering 2 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
102 B6315696 นายณัฐวัฒน์ สาเกตุ Mechatronics Engineering 2 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
103 B6315788 นายชานน จันทร์ดี Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
104 B6324162 นายขวัญชัย เนียมสำโรง Mechatronics Engineering 2 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
105 B6324179 นายอนุวัต อุ่นอุพันธ์ Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
106 B6324209 นายพฤหัส วงษทองอยู่ Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
107 B6324230 นายพยัคฆ์ จิกจักร์ Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
108 B6324292 นางสาวนุชากร แสนภพ Mechatronics Engineering 2 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
109 B6324384 นายเจตริน เหล็กงาม Mechatronics Engineering 2 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
110 B6329884 นายจิรพงศ์ ช่ออ่วม Mechatronics Engineering 2 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
111 B6329907 นายทรงวุฒิ ไชปัญญา Mechatronics Engineering 2 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
112 B6329969 นายอริยพล ซื่อผาสุข Mechatronics Engineering 2 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
113 B6330378 นายธนกร ชีวะนานนท์ Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
114 B6331498 นายณัฐวุฒิ ภูยงค์ Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
115 B6331542 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี Mechatronics Engineering 2 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
116 B6334710 นายจักรพงษ์ มูกขุนทด Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
117 B6334734 นางสาวสุทัตตา พัชนี Mechatronics Engineering 2 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
118 B6334741 นายพลวรรธน์ กลิ่นสุคนธ์ Mechatronics Engineering 2 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
119 B6334796 นายปฏิวัติ ถำวาปี Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
120 B6334826 นางสาววชิรินทร เจริญฤทธิ์ Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
121 B6335137 นายจตุรเทพ สีโยพล Mechatronics Engineering 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
122 B6336455 นางสาวสิรินาถ นิละปะกะ PRECISION ENGINEERING 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
123 B6336561 นายรัฐศาสตร์ เรืองศิริ PRECISION ENGINEERING 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
124 B6336691 นางสาวแก้วใจ แสนแก้ว PRECISION ENGINEERING 2 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
125 B6337063 นางสาวกัลยาณี คุ้มเมือง PRECISION ENGINEERING 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
126 B6337087 นายคมสรรค์ ชนไธสง PRECISION ENGINEERING 2 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
127 B6337124 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน PRECISION ENGINEERING 2 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
128 B6337209 นายสธน หนูเมือง PRECISION ENGINEERING 2 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
129 B6337216 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม PRECISION ENGINEERING 2 3 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
130 B6337704 นางสาวณัฐธยาน์ ยิ่งสวัสดิ์ PRECISION ENGINEERING 2 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
131 B6323820 นายนันท์ กุลธรวณิชย์ Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
132 B6323837 นายวัลลภ คำโสม Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
133 B6323851 นายอนุวัฒน์ ผลโคกสูง Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
134 B6323875 นายเกียรติศักดิ์ อุ่นท้าว Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
135 B6323882 นายพลวัต พอกพูน Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
136 B6323905 นางสาวชนนิกานต์ ประกอบเกื้อ Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
137 B6323912 นางสาวไอลดา พลทัดสา Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
138 B6323929 นายวรณัฐ นาคบาตร์ Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
139 B6323936 นายสุจินดา พนาลิกุล Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
140 B6323943 นายชาญเดช วิรุณพันธ์ Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
141 B6323950 นายสุธิพันธ์ เชื้ออาลย์ Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
142 B6323974 นายวงศธร ฮุยนอก Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
143 B6323981 นายรัตนพล สมนึก Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
144 B6323998 นายธนกร สง่าจิตร Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
145 B6324001 นายกอบชนม์ ชัยปัญญา Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
146 B6324018 นายอลงกรณ์ หงษ์ทอง Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
147 B6324056 นายพงศธร ด่านลัมจาก Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
148 B6324063 นางสาวลัดดาวรรณ ปักกาโร Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
149 B6324087 นายสิริปัญญา วิสาการ Mechatronics Engineering 3 0 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
150 B6324100 นายไตรภพ ไชยคำภา Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
151 B6324636 นายภคณัฐ ตุตาโน Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
152 B6324643 นายธนาธิป ศรลัมภ์ Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
153 B6324650 นายทวีศักดิ์ นามประเทือง Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
154 B6329778 นางสาวมณีรัตน์ คุณบุราณ Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
155 B6329815 นายธนพล ชินทวัน Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
156 B6334765 นายรัฐศาสตร์ อ้ายจักร Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL
157 B6334772 นายธีร์ธวัช ปัญญาแวว Mechatronics Engineering 3 1 551156 PHYSICS-ELECTRICAL