ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5905447 นายธนายุทธ ประทุมแพง ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
2 B5917808 นายกีรติการย์ นาถ้ำพลอย ME 1 10 0 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
3 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์ Automotive Engineering 1 10 0 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
4 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง Automotive Engineering 1 10 0 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
5 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา Automotive Engineering 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
6 B6014377 นายธวัชชัย ลีลาด ME 1 10 0 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
7 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา ME 1 10 0 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
8 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน Automotive Engineering 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
9 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
10 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
11 B6103262 นายพัชรดนัย เกตศิลา ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
12 B6104726 นายพีระ จรพัทลุง ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
13 B6106584 นายธนพล ดงทอง ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
14 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
15 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
16 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
17 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์ ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
18 B6108465 นายมนตรี นิลทับ ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
19 B6108861 นางสาวญาศิริ บุญจันทร์ ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
20 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์ ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
21 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
22 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
23 B6110260 นายเมทนี ไผ่สมบูรณ์ ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
24 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
25 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
26 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
27 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
28 B6112769 นายโยธนศักดิ์ โยว ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
29 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
30 B6113889 นางสาวปัทมาพร วัฒนครไพบูลย์ ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
31 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
32 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์ ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
33 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
34 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์ ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
35 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์ ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
36 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
37 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
38 B6115142 นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
39 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
40 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
41 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
42 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
43 B6130336 นายวิภพ ใครบุตร ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
44 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
45 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
46 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
47 B6131395 นายรชต ทีฆทัศน์กุล ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
48 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
49 B6136864 นายวายุ ศุภเกษ ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ