ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5912797 นายอลงกรณ์ อ่อนเพชร Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
2 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์ Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
3 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์ Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
4 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
5 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
6 B6007836 นางสาวชลธร สว่างจิตร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
7 B6008352 นางสาวดวงกมล คัตวงค์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
8 B6012984 นางสาวเบญชญา อนุมาศ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
9 B6013745 นายพัชรพงศ์ นาโม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
10 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
11 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
12 B6017712 นายพทรภณ สิงห์ไกร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
13 B6017729 นายวัชรพัฐ จันทร์สว่าง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
14 B6017736 นางสาวชุติมณฑน์ แสนแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
15 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
16 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
17 B6024543 นายปรัชญา แสงย้อย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
18 B6024727 นายโรจนพงศ์ ลิ้มวัฒนชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
19 B6110697 นายณัฐพล พลรักษา Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
20 B6111816 นายชวนันท์ ภิรมรัมย์ Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
21 B6112929 นายยุทธพงษ์ รักตะขบ Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
22 B6113889 นางสาวปัทมาพร วัฒนครไพบูลย์ ME 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
23 B6114794 นายจักรรินทร์ เศษสุวรรณ์ Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
24 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล ME 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
25 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา ME 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
26 B6132637 นางสาวฉัตรชนก คำชมภู Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
27 B6136970 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ