ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6017675 นายชนิสร ศรนิยม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 40 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
2 B6019914 นายเจษฎากร โชคศิริ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 40 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
3 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
4 B6102548 นางสาวดวงนฤมล แขดวง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
5 B6102661 นางสาวศุภาพิชญ์ อาจวิชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
6 B6102869 นายกริษณุ กลิ่นสี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
7 B6103118 นายณัฐวุฒิ กำลังศิลป์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
8 B6103293 นายธนพัฒน์ เกนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
9 B6103507 นายพงศ์พิสุทธิ์ แก้วตา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
10 B6105235 นางสาวศรัณย์รัตน์ จินตบัณฑิตวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
11 B6105402 นายกมลภพ เจริญศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
12 B6109615 นายจิรวงศ์ ปราบประจิตร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
13 B6110154 นายปฏิภาณ ผลสมหวัง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
14 B6110192 นางสาวณัฐฐาพร ผันเปลี่ยน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
15 B6110215 นายณัฐดนัย ผากอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
16 B6110567 นายไอศูรย์ พรหมวิชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
17 B6110598 นายณรงค์สันต์ พฤกพัฒนาชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
18 B6111137 นายนันทพศ พิมพ์บุญมา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
19 B6111205 นายพัชรพล พิศชาติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
20 B6111724 นางสาวกนกวรรณ ฟ้ากระจ่างชัยสิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
21 B6111830 นางสาวรมย์ธีรา ภูแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
22 B6111991 นางสาวณัฐธยาน์ มณีวัลย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
23 B6113346 นางสาวชลินดา ลาวงศ์เกิด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
24 B6113568 นายปุญญพัฒน์ วงวาทิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
25 B6113803 นายธนกฤต วรรณสุทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
26 B6114190 นายศุภกฤต ไวสติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
27 B6115272 นางสาวชนัญฐิตา สามารถ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
28 B6116323 นางสาวฐาปนีย์ แสงทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
29 B6116347 นายอาทิตย์ แสงเทียน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
30 B6117535 นายภาคภูมิ อินบัว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
31 B6117641 นายก้องภพ อุทโยธา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
32 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
33 B6131432 นายทัฬหภูมิ เกตุกูล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
34 B6131906 นายอัครพนธ์ ถาพร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ