ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5904365 นายอนันดา ปามึก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
2 B5907472 นายกิตติพงษ์ คล้ายสุวรรณ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
3 B5908776 นางสาวสุดา วรรณรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
4 B5909186 นายนนทวัฒน์ พิลาชาติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
5 B5913367 นางสาวนิลาวัลย์ แก้วภักดี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
6 B5916399 นายจตุสพร เศวตชัยกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
7 B5920341 นายจิรโชติ สุทธิโชติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
8 B5921430 นายปัฐวีกาญจน์ ศรีวะสุทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
9 B5921478 นายดุลยวัต พรมนาไร่ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
10 B5923342 นายภัทรพงศ์ สุวรรณรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
11 B5925827 นายนิรุทธ์ พรหมกระจ่าง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
12 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
13 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
14 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
15 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
16 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
17 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
18 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
19 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
20 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
21 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
22 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์ Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
23 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
24 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
25 B6008055 นายอนุชา พันรักษา Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
26 B6008697 นายกฤษดา พลศรี Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
27 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
28 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์ Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
29 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
30 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
31 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
32 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
33 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
34 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
35 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
36 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
37 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
38 B6011857 นายธาดา คำภักดี Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
39 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
40 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
41 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
42 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์ Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
43 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
44 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
45 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
46 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
47 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
48 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
49 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
50 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
51 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
52 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
53 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
54 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
55 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
56 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์ Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
57 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์ Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
58 B6025830 นางสาวประกายดาว ภักดีนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
59 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
60 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
61 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
62 B5902033 นางสาวอรปรียา มงคลวัฒนสกุล Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
63 B5917198 นายศุภกร มีแจ้ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
64 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
65 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
66 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
67 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์ Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
68 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์ Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
69 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
70 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
71 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
72 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์ Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
73 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์ Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
74 B6004996 นายอนุชา นครังสุ Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
75 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
76 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
77 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
78 B6006617 นายธนากร บัวหอม AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
79 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
80 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
81 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์ Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
82 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
83 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
84 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
85 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์ Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
86 B6011772 นายสุรเชษฐ์ สิทธิไกรวงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
87 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
88 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
89 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
90 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
91 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์ Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
92 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
93 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
94 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์ Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
95 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
96 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
97 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
98 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์ Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
99 B6018269 นายกนกศักดิ์ เกี้ยมหู้ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
100 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
101 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
102 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
103 B6024444 นายชัยยันต์ สิงลี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
104 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ Automotive Engineering 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
105 B6027087 นางสาววฤนดา แก้วอนันต์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ