ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5904280 นางสาวณัฐจรีย์ อ่ำดี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
2 B5915750 นายกิตติชัย โล่วิสิทธิ์อารี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
3 B5925834 นายณัฎฐพล ประเสริฐพงศ์ธร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
4 B6000691 นายจีรนันท์ชัย ศรีทับ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
5 B6000707 นางสาวทิพยรัตน์ นามวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
6 B6001315 นางสาวปิยะวดี ศรีกระจิบ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
7 B6002077 นายธนัชชา ศรีคราม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
8 B6002596 นางสาวดวงหทัย แตงกระโทก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
9 B6002800 นายเดชาธร พลจันทึก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
10 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง Automotive Engineering 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
11 B6007010 นายภาณุพงศ์ กตะศิลา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
12 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง Automotive Engineering 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
13 B6008390 นางสาวดวงนฤมล พุกนวน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
14 B6011864 นางสาวชลธิชา เคนพรม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
15 B6012168 นายคมชาญ บุตรศรีด้วง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
16 B6012878 นายสุภกร พวงประจำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
17 B6012991 นางสาวนริศรา หล่ออัศวินนนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
18 B6014506 นางสาวกนกวรรณ มะลิวัลย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
19 B6014629 นางสาวศุภรัตน์ ภิรมย์กิจ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
20 B6017637 นายเดชฤทธิ์ เชื่อมกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
21 B6017644 นายพิสิษฐ์ แสนณรงค์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
22 B6020095 นางสาวสิริจิรัญญา วสุวิภา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
23 B6020507 นายเมธาสิทธิ์ รัตนพงค์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
24 B6021221 นายธนบดี กั๊กสูงเนิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
25 B6024215 นางสาวนิภาธร ศักดิ์ศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
26 B6024598 นายปิติภาคย์ อาสนานิ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
27 B6025069 นายพีรวิชญ์ ศิริมงคล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
28 B6026509 นายวุฒินันท์ น้อยพูล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
29 B6000684 นางสาวยุธิดา ชายปรุ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
30 B6000738 นางสาวทอรีน เทพเสนา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
31 B6003029 นายสุทธวีร์ ฉัตรพัฒนศิริ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
32 B6004118 นายพงชธร อุปสาร AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
33 B6004187 นายสุทธิศักดิ์ จิลละธาน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
34 B6004910 นายไชยา นิราช AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
35 B6005122 นายพิชญา สุขเกษม AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
36 B6005160 นางสาวณัฐฐิณี ไพบูรย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
37 B6006976 นางสาวอภิชญา พุทธรัสสุ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
38 B6007324 นายเอกพันธ์ กัลยาประสิทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
39 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
40 B6008437 นางสาวธันยชนก แดงทิพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
41 B6008987 นายรัฐธีร์ เมธีอรุณเกียรติ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
42 B6010577 นายจิรายุ โมสูงเนิน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
43 B6011505 นางสาวเกศติยา เมืองแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
44 B6013073 นางสาวมณฑารพ พิมพ์ศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
45 B6013769 นายพิชัย กาจิก AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
46 B6013974 นายวนัส อ่อนแพง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
47 B6014339 นางสาวพิกุล ชินวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
48 B6015312 นายอภิวัฒน์ ดาศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
49 B6016203 นายพงษ์เทพ สวัสดิวงษ์ไชย AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
50 B6016579 นางสาวอริสา งามลาภ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
51 B6017668 นางสาวอรจิรา จบกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
52 B6017705 นายกฤติน ขันขวา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
53 B6018276 นายภูวนาถ พานิชโยทัย AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
54 B6018917 นายพรภวิษย์ แสงโชติ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
55 B6019549 นางสาวภาวิณี ทองมี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 1 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
56 B6021467 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เขียวโสภา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
57 B6022143 นางสาวฟ้าใส แสงสุระ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
58 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
59 B6024079 นายศรรบ เหียดขุนทด AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
60 B6024727 นายโรจนพงศ์ ลิ้มวัฒนชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
61 B6024895 นายชัชชพล ศรีจรรยา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
62 B6026561 นายธนภัทร คัทวี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ