ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6100131 นายอรรณพ เส็งสมวงศ์ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
2 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
3 B6103262 นายพัชรดนัย เกตศิลา ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
4 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
5 B6104726 นายพีระ จรพัทลุง ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
6 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
7 B6105457 นางสาวภาพิมล เจียมแพ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
8 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
9 B6106355 นางสาวสุดาภรณ์ ไชยโคตร ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
10 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
11 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
12 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
13 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
14 B6108465 นายมนตรี นิลทับ ME 1 10 3 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
15 B6108861 นางสาวญาศิริ บุญจันทร์ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
16 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
17 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
18 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
19 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
20 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
21 B6111960 นายเฉลิมชัย มงคลโพธิ์ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
22 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
23 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
24 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
25 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
26 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี ME 1 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
27 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
28 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
29 B6131395 นายรชต ทีฆทัศน์กุล ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
30 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
31 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
32 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
33 B6103668 นายอัครชัย โกสิยานุรักษ์ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
34 B6103736 นายกฤษกร ขอถือกลาง ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
35 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
36 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
37 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย ME 2 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
38 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
39 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
40 B6109110 นายศิริรักษ์ บุญสาระวัง ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
41 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
42 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
43 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
44 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
45 B6112707 นางสาวรสิตา ยุทธนารังสรรค์ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
46 B6112769 นายโยธนศักดิ์ โยว ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
47 B6113889 นางสาวปัทมาพร วัฒนครไพบูลย์ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
48 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
49 B6115012 นายนัฐพงษ์ สมานสุข ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
50 B6115142 นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
51 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
52 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
53 B6115845 นายธัญธร สุดาจันทร์ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
54 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
55 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
56 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
57 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
58 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
59 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
60 B6136864 นายวายุ ศุภเกษ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
61 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
62 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
63 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
64 B6106584 นายธนพล ดงทอง ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
65 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
66 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
67 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
68 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
69 B6110260 นายเมทนี ไผ่สมบูรณ์ ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
70 B6110369 นางสาวธดากรณ์ พยุงตน ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
71 B6110741 นางสาวปิยาพัชร พลางวัน ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
72 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
73 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
74 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า ME 3 10 3 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
75 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
76 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
77 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์ ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
78 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์ ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
79 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
80 B6115500 นางสาวศุภิสรา สินพูน ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
81 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
82 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์ ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
83 B6117160 นายไวทยา เหวิน ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
84 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
85 B6118198 นายสโรธ สุขกุล ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
86 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
87 B6130336 นายวิภพ ใครบุตร ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
88 B6131210 นางสาวบุษกร สายสมบัติ ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
89 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ