ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6301934 นายพฤทธ์ หริ่งกระโทก ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
2 B6303006 นางสาวกฤตพร งบของ ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
3 B6303204 นางสาวชารียา ยัควงค์ ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
4 B6303280 นายทรงสิทธิ์ ศรีไพร ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
5 B6303730 นายทนงศักดิ์ สุภาจันทร์ ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
6 B6304973 นางสาวสุพรรษา คงเพียรธรรม ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
7 B6305659 นายอนุสรณ์ บกสวัสดิ์ ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
8 B6306625 นายภาคภูมิ แก้วประเสริฐ ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
9 B6306991 นายธีรพล หวังดี ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
10 B6307110 นางสาวธารณา ชาวโคราช ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
11 B6307202 นางสาวลักษิกา ปลั่งกลาง ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
12 B6308179 นางสาวธนกร พงศ์พันธ์พาณิชย์ ME 1 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
13 B6308322 นายณัฐวุฒิ บุหรัน ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
14 B6308698 นายพรเทพ ศรีแจ่มดี ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
15 B6308704 นายทรงชัย มังตะคุ ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
16 B6308957 นางสาวพัชรี ญาติโสม ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
17 B6309008 นางสาวปิยธิดา โพธิษา ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
18 B6309770 นายรัชพล บำรุงพืช ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
19 B6310035 นางสาวศศิวิมล ฟือสันเทียะ ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
20 B6321598 นางสาวพิชญากร ชุบขุนทด ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
21 B6321734 นายอภิรักษ์ จุลมาศ ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
22 B6321741 นายวิทยา แสนจันทร์ ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
23 B6322908 นางสาวปาริชาติ พรมการ ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
24 B6326104 นายนนท์ปวิธ แตงชุ่ม ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
25 B6326586 นายจิรายุส ยืนสุข ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
26 B6327491 นางสาวกรรณณิกา ชารี ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
27 B6331887 นายชลชาติ ยศทะแสน ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
28 B6300388 นายกิตติศักดิ์ สุนทะวงศ์ ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
29 B6300548 นายวสันต์ แม่นชัยภูมิ ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
30 B6303174 นายศิระ ศรีรัตน์ ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
31 B6303181 นายวรภพ ดอบุตร ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
32 B6303228 นางสาวกันยารัตน์ กันทอง ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
33 B6305697 นางสาวนิภาวรรณ สุคำภา ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
34 B6305949 นายธนา ตะเภาพงษ์ ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
35 B6306106 นางสาวปรมาภรณ์ ณ ราชสีมา ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
36 B6306274 นางสาวณัฐธิดา โสวรรณะ ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
37 B6306502 นายสาธิต ม่วงนิกร ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
38 B6306953 นายวุฒิพงษ์ คงทอง ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
39 B6307356 นางสาวลัดดาวัลย์ การสะอาด ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
40 B6307677 นายสุรวุฒิ ทองดี ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
41 B6308032 นางสาววรรณชนก ผ่องชนะ ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
42 B6309930 นายภูมินทร์ ปาปะแพ ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
43 B6310899 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์ ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
44 B6318352 นายเมษา ร่วมกระโทก ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
45 B6318970 นายชานนท์ ตีรชาติ ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
46 B6320065 นายอนิรุจย์ ศรีสะอาด ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
47 B6321710 นายชรินธร นาคเสน ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
48 B6322069 นางสาวหนึ่งฤทัย กองทอง ME 2 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
49 B6322281 นายณัฐวุฒิ ปุรำพะกา ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
50 B6322625 นายธัชนนท์ มณีวงค์ ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
51 B6322939 นายณัฐสิทธิ์ ศรีงามเมือง ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
52 B6327255 นายชยุตม์ สุขโข ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
53 B6328535 นางสาวดวงฤทัย โพธารส ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
54 B6332693 นายพรลภัส กนกพรพาณิชย์ ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
55 B6332983 นายวรพรต นาสุริวงค์ ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
56 B6333010 นายวรวุฒิ สมีนาง ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
57 B6333331 นายอภิชาติ วงษ์สพาน ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
58 B6302177 นางสาวโชติกา โชติกันจานิจ ME 3 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
59 B6302191 นางสาวสุพรรษา คงเครือ ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
60 B6302252 นายขรรชัย ทัศนไพบูลย์ ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
61 B6302283 นายปฏิพัทธ์ กรีรัมย์ ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
62 B6303211 นางสาวธมลวรรณ ระยับศรี ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
63 B6303242 นายชัยวัฒน์ ต้นประเสริฐ ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
64 B6303716 นายศิวกร ดังใหม่ ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
65 B6305772 นายจตุพล มะสุใส ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
66 B6307578 นายภูสิทธิ์ ด่านจิตร์ตรง ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
67 B6307783 นางสาวธัญพิชชา แขนสูงเนิน ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
68 B6308100 นางสาวเกวลิน อิ่มผ่อง ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
69 B6308773 นางสาวญาณิศา ไพรีรณ ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
70 B6309350 นายก้องหล้า เบ้าทอง ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
71 B6309565 นายรัฐศิริ นะธะศิริ ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
72 B6309954 นายประสงค์ กสิชาวดง ME 3 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
73 B6310356 นายธนวัฒน์ ริ้วทอง ME 3 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
74 B6317430 นายเอกองค์ คำสวาท ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
75 B6317744 นายณัฐพงศ์ ทองนาคมะดัน Geological Engineering 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
76 B6321413 นายธนพล ทองเพชร ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
77 B6321895 นายยุทธการ ชาวงษี ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
78 B6322724 นายปองธรรม สร้อยระย้า ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
79 B6326227 นายไชยพศ สีนุด ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
80 B6328221 นางสาวเสาวนีย์ สีโนรักษ์ ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
81 B6328450 นายเทวฤทธิ์ สุริเมือง ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
82 B6331658 นางสาวกฤติยาภรณ์ เชิดพงษ์ ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
83 B6332082 นางสาวณัฐธิดา เดือนเพ็ญ ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
84 B6332310 นางสาวธัญสิริ ศรีตะ ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
85 B6332433 นางสาวนฤมล ดวงราช ME 3 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
86 B6332747 นางสาวพิมพา เชิดเขว้า ME 3 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
87 B6335847 นายพลวัฒน์ บุญรอด ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS