ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น ME 1 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
2 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์ ME 1 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
3 B6104726 นายพีระ จรพัทลุง ME 1 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
4 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ ME 1 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
5 B6105457 นางสาวภาพิมล เจียมแพ ME 1 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
6 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน ME 1 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
7 B6106355 นางสาวสุดาภรณ์ ไชยโคตร ME 1 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
8 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก ME 1 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
9 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร ME 1 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
10 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์ ME 1 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
11 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์ ME 1 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
12 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา ME 1 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
13 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา ME 1 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
14 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ ME 1 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
15 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร ME 1 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
16 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์ ME 1 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
17 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล ME 1 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
18 B6111960 นายเฉลิมชัย มงคลโพธิ์ ME 1 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
19 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล ME 1 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
20 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์ ME 1 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
21 B6115845 นายธัญธร สุดาจันทร์ ME 1 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
22 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน ME 1 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
23 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ ME 1 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
24 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง ME 1 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
25 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ ME 1 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
26 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง ME 1 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
27 B6130336 นายวิภพ ใครบุตร ME 1 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
28 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา ME 1 10 1 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
29 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ ME 1 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
30 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน ME 1 10 1 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
31 B6100131 นายอรรณพ เส็งสมวงศ์ ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
32 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
33 B6103262 นายพัชรดนัย เกตศิลา ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
34 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
35 B6103668 นายอัครชัย โกสิยานุรักษ์ ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
36 B6103736 นายกฤษกร ขอถือกลาง ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
37 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
38 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
39 B6106584 นายธนพล ดงทอง ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
40 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข ME 2 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
41 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์ ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
42 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
43 B6109110 นายศิริรักษ์ บุญสาระวัง ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
44 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์ ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
45 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
46 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
47 B6112707 นางสาวรสิตา ยุทธนารังสรรค์ ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
48 B6112769 นายโยธนศักดิ์ โยว ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
49 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
50 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
51 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์ ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
52 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา ME 2 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
53 B6115142 นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
54 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
55 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
56 B6118198 นายสโรธ สุขกุล ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
57 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
58 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
59 B6136864 นายวายุ ศุภเกษ ME 2 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
60 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง ME 3 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
61 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง ME 3 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
62 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ ME 3 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
63 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย ME 3 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
64 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด ME 3 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
65 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์ ME 3 10 1 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
66 B6108465 นายมนตรี นิลทับ ME 3 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
67 B6108861 นางสาวญาศิริ บุญจันทร์ ME 3 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
68 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ ME 3 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
69 B6110260 นายเมทนี ไผ่สมบูรณ์ ME 3 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
70 B6110369 นางสาวธดากรณ์ พยุงตน ME 3 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
71 B6110741 นางสาวปิยาพัชร พลางวัน ME 3 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
72 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี ME 3 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
73 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล ME 3 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
74 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง ME 3 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
75 B6113889 นางสาวปัทมาพร วัฒนครไพบูลย์ ME 3 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
76 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์ ME 3 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
77 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์ ME 3 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
78 B6115012 นายนัฐพงษ์ สมานสุข ME 3 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
79 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง ME 3 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
80 B6115500 นางสาวศุภิสรา สินพูน ME 3 10 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
81 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ ME 3 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
82 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์ ME 3 10 1 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
83 B6117160 นายไวทยา เหวิน ME 3 10 1 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
84 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี ME 3 10 1 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
85 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล ME 3 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
86 B6131210 นางสาวบุษกร สายสมบัติ ME 3 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
87 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน ME 3 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
88 B6131395 นายรชต ทีฆทัศน์กุล ME 3 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
89 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น ME 3 10 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ