ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6118808 นางสาววรรณวิสา การปรีชา ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
2 B6135959 นางสาวณิรินทร์ญา ศิระวิเชษฐ์กุล ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
3 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์ ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
4 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์ ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
5 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
6 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
7 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
8 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม ME 1 1 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
9 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์ ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
10 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
11 B6203078 นายธนพล จิตจักร ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
12 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
13 B6214388 นายศรราม คงสัตรา ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
14 B6215835 นายธนิสร มรรคณา ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
15 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
16 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
17 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
18 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
19 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
20 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
21 B6218225 นางสาวณัฏฐิกา สุขสิงห์ ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
22 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
23 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข ME 1 1 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
24 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี ME 1 1 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
25 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์ ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
26 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย ME 1 1 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
27 B6224714 นายวรวุฒิ อัครปรีดี ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
28 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์ ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
29 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
30 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
31 B6226282 นายจาตุรงค์ ดีมา ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
32 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช ME 1 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
33 B6236533 นายธนธรรณ์ การกระสัง ME 1 1 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
34 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี ME 2 1 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
35 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
36 B6210632 นายธัชพล จันทกุล ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
37 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
38 B6213312 นายวรวุฒิ อุตมูล ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
39 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
40 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์ ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
41 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร ME 2 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
42 B6213565 นายปริญญา พลเสนา ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
43 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
44 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
45 B6213923 นายจิรวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์ ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
46 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
47 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์ ME 2 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
48 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์ ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
49 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
50 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
51 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
52 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
53 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์ ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
54 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
55 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
56 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
57 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
58 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
59 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
60 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
61 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด ME 2 1 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
62 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
63 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
64 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
65 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
66 B6225834 นายศราวุธ สุยะ ME 2 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
67 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
68 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
69 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
70 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
71 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์ ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
72 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
73 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์ ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
74 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
75 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
76 B6215729 นายชาญนที เนนชู ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
77 B6215743 นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
78 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด ME 3 1 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
79 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
80 B6216245 นายทิวากร ขัดโพธิ์ ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
81 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
82 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์ ME 3 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
83 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
84 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์ ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
85 B6218874 นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
86 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
87 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์ ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
88 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
89 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
90 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
91 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์ ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
92 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า ME 3 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
93 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
94 B6224745 นายปฐวี โทศรี ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
95 B6225131 นายธนากร จุลเเดง ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
96 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
97 B6226855 นายเมทิศ มระตัง ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
98 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่ ME 3 3 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
99 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก ME 3 0 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS