ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
2 B5903160 นายอภิสิทธิ์ จงจิตชอบ EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
3 B5916979 นายนิติพันธ์ ขีดสำโรง EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
4 B5924691 นายภควัฒน์ รัตนกระจ่าง EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
5 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
6 B6000912 นายวรัญญู สารพันธ์ EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
7 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์ EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
8 B6003258 นายเจษฎา เพ็ดขุนทด EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
9 B6003616 นายนนทพัทธ์ กุณา EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
10 B6006082 นางสาวชมภู่ อุระทา EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
11 B6006785 นายยุทธดนัย สุวรรณศรี EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
12 B6007119 นายชยพล โล่ห์คำ EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
13 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
14 B6011666 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีเงิน EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
15 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
16 B6011895 นายจิราวุฒิ รุ่งสุวรรณ EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
17 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
18 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์ EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
19 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
20 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
21 B6015466 นายอธิวัฒน์ อยู่ต้น EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
22 B6015565 นายวรพรหม พรหมจารย์ EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
23 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
24 B6016975 นายเลิศวรินทร์ คำพิมาน EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
25 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์ EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
26 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์ EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
27 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
28 B6019044 นายธนบดินทร์ บุญประสงค์ EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
29 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
30 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์ EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
31 B6025120 นายเสฏฐวุฒิ พุ่มห่อทอง EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
32 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์ EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
33 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
34 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์ EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
35 B6027018 นายจิราวัฒน์ ถูกจิต EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
36 B6027353 นายชานนท์ ธิติภูวดล EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
37 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ