ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
2 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
3 B6016968 นายไมตรี เขตคำ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
4 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
5 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
6 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
7 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
8 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ EE 1 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
9 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน EE 1 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
10 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
11 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์ EE 1 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
12 B6106454 นางสาวศศิกมล ซ้งภูเขียว EE 1 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
13 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์ EE 1 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
14 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
15 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง EE 1 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
16 B6109493 นางสาวภริดา ประจิตต์ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
17 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค EE 1 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
18 B6111274 นายกฤตเมธ พุทธามา EE 1 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
19 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
20 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์ EE 1 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
21 B6114251 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร์แก้ว EE 1 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
22 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ EE 1 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
23 B6131494 นายวุฒิสิทธิ์ บุตรพรหม EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY