ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5908325 นายรวิชญ์ พรมน้อย EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
2 B5912155 นายกฤษดา วงษาศักดิ์ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
3 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
4 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
5 B6001209 นายรินธรรม นราพงศ์ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
6 B6001964 นายธนภัทร ประสพบุญ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
7 B6003043 นางสาวนงลักษณ์ ไหมทอง EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
8 B6003357 นางสาวเบญจวรรณ งอนรถ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
9 B6003869 นายชาตรี ต้องกระโทก EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
10 B6004583 นายพิเชษฐ ศรีชาแอน EE 1 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
11 B6005641 นายกิตติยศ ยะเจริญ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
12 B6006075 นายปภินวิทย์ อยู่นิยม EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
13 B6008291 นายวสันต์ ถิ่นสุวรรณ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
14 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
15 B6009151 นางสาวณัฐพร เกษมะณี EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
16 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
17 B6013677 นายธีรวัฒน์ บานไม่รู้โรย EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
18 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
19 B6014315 นายพลวัตร นภาพรรณราย EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
20 B6015329 นางสาววันวิสา ขุมเงิน EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
21 B6017330 นางสาวณัฏชยา หาวิโร EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
22 B6019228 นายธนาสิทธิ์ สร้อยสม EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
23 B6020330 นางสาวอรวรรณ กรวยสวัสดิ์ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
24 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
25 B6020668 นางสาวชฎาภา บุตรพรม EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
26 B6020835 นางสาวกฤตชญา สุรพยัคฆพงษ์ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
27 B6023904 นางสาวกมลพรรณ ยศพล EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
28 B6024871 นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
29 B6025168 นายศักดิ์สิทธิ์ ช่างหมึก EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
30 B5908264 นางสาวธนนันท์ มงคลชาติ EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
31 B5915538 นางสาวปวีณา นาตะโหนด EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
32 B5915811 นางสาวบุญสิตา บุญศิริ EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
33 B5917617 นางสาวศดานันท์ เตชะธีมาพร EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
34 B5917624 นางสาวศิริรัตน์ คำชนะ EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
35 B5922048 นางสาวอภิญญา สีหาฤทธิ์ EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
36 B5927944 นายพีระพล ยาท้าว EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
37 B6000523 นายสิทธิพล นอกไธสง EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
38 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์ EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
39 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
40 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์ EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
41 B6001865 นายสุทธิพงษ์ วงค์อุปปา EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
42 B6004705 นางสาวธนพร ศิริมงคล EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
43 B6006921 นายพุทธากร พลสงคราม EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
44 B6007386 นายสุรวุฒิ นาสมใจ EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
45 B6007522 นายนนทพัทธ์ ภิญโญธรรมากร EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
46 B6007706 นายอภิชาติ เหล่าภักดี EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
47 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
48 B6009144 นายภัตธนสันต์ งามขำ EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
49 B6012670 นางสาวภัทรศยา เจียวก๊ก EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
50 B6012700 นายวริศ ประดิษฐสุข EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
51 B6012731 นางสาวพุธิตา เล็กเจริญศรี EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
52 B6012816 นายธีรวัจน์ เพชรศรีกาญจน์ EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
53 B6013943 นางสาวลาวัณย์ รังศรี EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
54 B6014452 นายภูริณัฐ พิสิษฐกุล EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
55 B6015497 นายฉัตรบดินทร์ ดวงศรี EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
56 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์ EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
57 B6021894 นางสาวปรายฟ้า เพชรชนะ EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
58 B6024741 นายประณิธาน ศีรษะภูมิ EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
59 B6027278 นางสาวใบตอง ต่อติด EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
60 B6002527 นายภาคภูมิ พันธ์อารมย์ EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
61 B6002817 นายโชติพงษ์ สดขุนเณร EE 3 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
62 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต EE 3 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
63 B6004637 นายกิตติกร จันทร์นวล EE 3 3 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
64 B6007683 นายนัฐพงศ์ สุทัศน์ EE 3 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
65 B6008086 นายงบประมาณ เกตุมณี EE 3 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
66 B6008413 นายนวพรรษ คำเกษม EE 3 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
67 B6008727 นางสาวขนิษฐา สายตรง EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
68 B6009076 นายพีรพงษ์ นาคนวล EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
69 B6010140 นางสาวดรุณี วงษ์พิทักษ์ EE 3 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
70 B6010393 นางสาวพรรษา ไขกระโทก EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
71 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
72 B6011444 นางสาวพรชนก แซ่โอ้ว EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
73 B6012922 นางสาวฐิติกานต์ แจ่มขวัญเมือง EE 3 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
74 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย EE 3 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
75 B6013493 นางสาวสุดาทิพย์ กุลชัย EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
76 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์ EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
77 B6014773 นางสาวนฤมล กมลภพ EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
78 B6015848 นายอภิวิชญ์ สกุลณี EE 3 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
79 B6016388 นางสาวศริยา ชาบำเหน็จ EE 3 3 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
80 B6018344 นางสาวปภาอร เทนจัตุรัส EE 3 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
81 B6021207 นางสาวชณิษฎา ธิพุแทน EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
82 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
83 B6026097 นางสาวโสพิกา อินฝั้น EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
84 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
85 B6026455 นายวีรพงศ์ โชคนัติ EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
86 B6029685 นายริฎวาน เจ๊ะสนิ EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY