ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5913664 นายธนพล คำไสย EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
2 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
3 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
4 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
5 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
6 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
7 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
8 B6104672 นายชูเกียรติ จงยัง EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
9 B6105679 นางสาวรุจิรา ชนะจน EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
10 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
11 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์ EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
12 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์ EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
13 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
14 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์ EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
15 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์ EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
16 B6110161 นายนนทกร ผลานาค EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
17 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
18 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
19 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
20 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์ EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
21 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
22 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์ EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
23 B6115654 นางสาวสิปาง สีหนันทวงศ์ EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
24 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
25 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ EE 1 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
26 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
27 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
28 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์ EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
29 B5918645 นายวรเมธ อินทร์แบน EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
30 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์ EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
31 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
32 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
33 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
34 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
35 B6104849 นายวสิน จันทคีรี EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
36 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์ EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
37 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
38 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
39 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
40 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
41 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
42 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์ EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
43 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
44 B6111342 นายพิริยะ พูลผล EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
45 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์ EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
46 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
47 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
48 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
49 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์ EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
50 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์ EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
51 B6116057 นางสาวสุมิตรา สุวรรณโคตร EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
52 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
53 B6117399 นางสาววารุณี อันวิเศษ EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
54 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์ EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
55 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย EE 2 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
56 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
57 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร EE 3 10 3 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
58 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง EE 3 10 3 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
59 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
60 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์ EE 3 10 3 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
61 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
62 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์ EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
63 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
64 B6106461 นายทิวากร ซาเสน EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
65 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
66 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
67 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
68 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ EE 3 10 3 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
69 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล EE 3 10 3 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
70 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง EE 3 10 3 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
71 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
72 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
73 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
74 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา EE 3 10 3 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
75 B6115579 นายกรวรรต สีเเก้วสิ่ว EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
76 B6116248 นายศุภวิจักขณ์ เสโส EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
77 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
78 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์ EE 3 10 3 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
79 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์ EE 3 10 3 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
80 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
81 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้ EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
82 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
83 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ