ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6202552 นายณฐพัฒน์ บังเกิด MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
2 M6202576 นายศิริวัฒน์ มุงคุลโคตร MECHATRONICS ENGINEERING 1 1 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
3 M6202880 นายธงชัย ภูศิริ MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
4 M6203122 นางสาวอรุณี แสงอรุณ MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
5 M6203139 นายประจักษ์ ดอกแก้วกลาง MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
6 M6203146 นายบุรินทร์ บัวระบัน MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
7 M6203153 นายภาคภูมิ สู่แสนสุข MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
8 M6301422 นายภูวนาถ เผือกทอง MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
9 M6301439 นางสาวธัญญ์นภัส จารุโชคภูริวัจน์ MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
10 M6301446 นายก่อศุภฤกษ์ ทองไหม MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
11 M6301460 นายกฤษดา สมทรัพย์ MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
12 M6301477 นางสาวปาณิศา สิทธิกมล MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
13 M6301491 นายพัชรพล แสนทวีสุข MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
14 M6301507 ว่าที่ร้อยตรีณัฐภัทร ทาลุมพุก MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
15 M6301514 นายธีรพรรณ์ ภัทรชาลีกุล MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
16 M6301521 นายขวัญชัย ศรีโคตร MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
17 M6301538 นายธัญนุกรณ์ ไชยเมือง MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
18 M6301545 นางสาวชุติกาณจน์ คินธร MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
19 M6301552 นายนพวิชญ์ คงคาทะนะ MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
20 M6301569 นายณัฐภัทร แก้ววิจิตร MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
21 M6301576 นางสาวชุติมาศ กระสังข์ MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
22 M6301590 นายกำพล นนแก้ว MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
23 M6301613 นายรัฐพงศ์ สินธุพันธ์ MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
24 M6301620 นายธนรัตน์ ทรงประไพ MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
25 M6301637 นางสาวพัชราภรณ์ รัตนเนนย์ MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
26 M6301644 นางสาวสโรชา บุญรอด MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
27 M6301651 นายนิคม ศิริปรุ MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
28 M6301668 นายกฤติธี ลายวงษ์ MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
29 M6302245 นางสาวทัศนีย์ แก้วลี MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
30 M6302252 นางสาวพิฆเนธร ขอสินกลาง MECHATRONICS ENGINEERING 1 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS