ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6071202 นายธนชัย เกษศิริโยธิน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
2 B6073404 นางสาวสุชัญญา โตสนั่น INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
3 B6121822 นายภัทรพงศ์ สุวรรณทา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
4 B6121884 นายธนัท เตชะวณิช INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
5 B6122188 นายชยุต อินทรพาณิชย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
6 B6122652 นายทศพล อิฐรัตน์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
7 B6122812 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองไพร INFORMATION SCIENCE 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
8 B6123260 นายชโนทัย ธนรรถพงษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
9 B6134020 นายธรรมรัตน์ ทรงดอน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
10 B6137786 นางสาวธนาภรณ์ ทิพยเนตร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
11 B6200343 นายปณิธาน นนท์ขุนทด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
12 B6204655 นางสาวณัฐวดี รักษาสัตย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
13 B6204815 นายธนัทกฤตฏิ์ ณัฐตระกูลเลิศ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
14 B6206185 นางสาวมาริษา สวนหนองปลิง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
15 B6206208 นางสาวอภิญญา ถนอมประเสริฐ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
16 B6206215 นางสาวพิชญ์ธัญญา ยาวโนภาส INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
17 B6206253 นายธนนันท์ จันทร์งาม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
18 B6206260 นางสาวนัฐธยาน์ งามเชย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
19 B6206291 นางสาวเพชรรัตน์ ทรัพย์ทวีบูรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
20 B6206338 นางสาวผกามาส เสวโก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
21 B6206352 นางสาวดมิสา กาญจนวัฒนาวงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
22 B6206406 นางสาวพรพิชา โชว์สูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
23 B6206413 นางสาวปรัญญา จ่าชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
24 B6206420 นายวัชรินทร์ ศรีทอง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
25 B6206444 นางสาวกนกวรรณ วรวงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
26 B6206451 นายวรรณชัย หลอมประโคน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
27 B6206468 นางสาวนภัสต์ศรณ์ แซ่อึ้ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
28 B6206499 นางสาวดาริณ โอฐน้อย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
29 B6206512 นายสิรวิชญ์ พรมดอน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
30 B6209414 นายพีระพันธ์ บรรจง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
31 B6210953 นางสาวพิณพัฒน์ ผาโคตร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
32 B6210977 นางสาวกันตยา มีกว้าน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
33 B6227760 นางสาวภัทรสุดา กาญจนสุปัญญา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
34 B6227784 นางสาวพรพิมล สมัยกลาง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
35 B6227883 นายพงษ์เผ่า ศรีชัยกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
36 B6232177 นางสาวณัฐชินี สีสังชุม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
37 B6232184 นายชาญชล คะเชนชาติ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
38 B6232191 นายปิยมัณฑน์ วงศ์พาทิศ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
39 B6232207 นางสาวสุรัสวดี โคตุธา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
40 B6232252 นางสาวฐานะมาศ พงศ์เพิ่มเพชร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
41 B6232269 นางสาวปนัดดา บริบูรมังษา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
42 B6232276 นางสาวพราวแพรวา เคลื่อนกระโทก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
43 B6232283 นางสาวจิรนันท์ ย่อมมี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
44 B6232313 นางสาวนันทนัช ต้นโพธิ์ทอง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
45 B6232337 นายสุรสีห์ ลายกิ่ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
46 B6236892 นายศรัณย์ พันธ์ศรี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
47 B6236908 นางสาวนภสร แผ่นผา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
48 B6236922 นางสาวอารียา จันดาบุตร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
49 B6236960 นายพชร บัวคล้าย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
50 B6236984 นายราชวัตร อมรอมตกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ