ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5720590 นายจารุกิตติ์ แดงน้อย Geological Engineering 1 40 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
2 B6070427 นางสาวอมรรัตน์ หวลสันเทียะ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
3 B6071202 นายธนชัย เกษศิริโยธิน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
4 B6073381 นางสาวกานติ์ชนิต บุตรมี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
5 B6073558 นางสาวศศิประภา ศรีสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
6 B6074821 นางสาวชนากานต์ จิตรจันทึก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
7 B6121686 นายเจษฎา อัตภูมิ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
8 B6121860 นางสาวนัฐริกา สุขันธ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
9 B6121938 นายอานนท์ ศรีเกาะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
10 B6122218 นายธนาธิป นวลงาม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
11 B6122331 นางสาวกัญยาณี เทศผ่อง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
12 B6122713 นางสาวศศิวิมล พิมลนอก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
13 B6122867 นางสาวมาณิศตา นามวงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
14 B6123055 นางสาวนภสร ขจรเกียรติธำรง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
15 B6123123 นางสาวเกศินี ลาน้ำเที่ยง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
16 B6123130 นางสาวศิริลักษณ์ กิ่งชนะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
17 B6123147 นางสาวปนัสยา กรสูตรวงส์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
18 B6123154 นางสาวธารทิพย์ จินดากวี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
19 B6123161 นางสาวภัทร์ชญา จุลรัษเฐียร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
20 B6123178 นายภัทรพงศ์ แก้วยอด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
21 B6123185 นางสาวชนากานต์ กระชั้นกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
22 B6123192 นางสาวพิชญ์สินี สมผดุง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
23 B6123215 นางสาวสิรินภานาถ ใต้กิ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
24 B6123222 นางสาวชลดาภร ธีระคุณานนท์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
25 B6123246 นายอิทธิพล ศรชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
26 B6123253 นางสาวชุติมา เชื้อชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
27 B6123284 นางสาวรัตติยากร บัวขาว INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
28 B6123314 นายจีระวัฒน์ นะมา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
29 B6123390 นายปวเรศ ไตละนันทน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
30 B6123420 นางสาวญาดา นุชนารถ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
31 B6123437 นายพัชรพล สิงห์ป้อม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
32 B6123451 นายธีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
33 B6123468 นางสาวสวรรณภรณ์ ตุลยธำรงกิจ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
34 B6123475 นายกานต์ เพ็ชรงาม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
35 B6123482 นางสาวรสิกา เสนชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
36 B6123499 นางสาวกาญจนา ชมกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
37 B6123512 นางสาวอุมาพร อุทัยรัตน์เจริญ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
38 B6123529 นางสาวโชติกา จารุนิภาธนโชติ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
39 B6123536 นางสาวภัทรพร เย็นท้วม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
40 B6123581 นางสาวศนิ นิรัตน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
41 B6123611 นางสาวติยาภรณ์ ริงคณานนท์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
42 B6134167 นางสาวนภัสสร เสียงเพราะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
43 B6134259 นายพงศธร พิมพาภรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
44 B6134273 นายพิทยา นิตย์ลาภ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
45 B6134280 นายไชยวัฒน์ คำลุน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
46 B6135362 นายกานต์ชนก มามะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
47 B6137120 นายพชร เฉลิมเล่า INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
48 B6137274 นางสาวฑีฆายุ อิทธิอังกูร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ