ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6070168 นางสาวนิติรัตน์ ขัดผาบ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
2 B6070212 นายเอกฤกษ์ กิจธิมน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
3 B6070229 นายนราวิชญ์ ศิขินารัมย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
4 B6070236 นายพัชร กกสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
5 B6070243 นายฐปนรรฆ์ บุญอาจ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
6 B6070250 นางสาวจินตนา ทานะสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
7 B6070281 นายโสภณ นันตะนัย INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
8 B6070311 นายภูมินทร์ เพ็งผ่าน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
9 B6070403 นายปิยพงษ์ วงศ์สวาสดิ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
10 B6070441 นางสาวชญาดา วรเวทย์พิสุทธิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
11 B6070465 นายภคิน กาญจนเวนิช INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
12 B6070489 นายภูมิมินทร์ นาคเสนีย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
13 B6070526 นางสาวณัฏฐพัชร เกิดนอก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
14 B6070540 นายปิยวัฒน์ ภูประพันธ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
15 B6070601 นายกฤษดา เจนประโคน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
16 B6070625 นางสาวภัทรวรินทร์ ทรงศิลป์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
17 B6070632 นายภัทรดนัย บุญเกิด INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
18 B6070687 นางสาวณัฐนรี ชมภูพื้น INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
19 B6070731 นายคุณาวิชญ์ ผาสุขมูล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
20 B6070786 นายกรวิชญ์ อ้อมกิ่ง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
21 B6070793 นางสาวจตุพร มาตเริง INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
22 B6070885 นางสาวสุวิชยากร วัชระวงศ์บดี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
23 B6070953 นางสาวสุกานดา กันยายน INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
24 B6070977 นางสาวพัชริตา สีทา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
25 B6070991 นางสาวอภิชญา สิงห์รักษ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
26 B6071011 นางสาวชไมพร มะโนรัตน์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
27 B6071035 นางสาวนาราภัทร รวยทรัพย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
28 B6071042 นางสาวณัฐวรรณ บัวเขียว INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
29 B6071059 นางสาวจันทกานต์ จันทแก้ว INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
30 B6071257 นางสาวมาลินี ลีสอนตะ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
31 B6071264 นางสาวอภิชญา รักษ์สูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
32 B6073169 นายปฏิภาณ สมเพียร INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
33 B6073190 นางสาวปิยะธิดา กาวไธสง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
34 B6073237 นายไตรลักษณ์ โกศล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
35 B6073244 นางสาวธัญญ์นิภา ช่วยค้ำชู INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
36 B6073268 นางสาวญาณวี โปรยกลาง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
37 B6073282 นางสาวฐิติมา สังฆมะณี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
38 B6073305 นางสาวมิ่งขวัญ ธีระโรจนพงษ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
39 B6073411 นางสาวนภัสกร วิมลมาลย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
40 B6073466 นางสาวรัชนีกร เจาะนอก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
41 B6073480 นางสาวณัฐจิรา สุภาพวิบูลย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
42 B6073541 นางสาวประไพพรรณ พรหมอุปถัมภ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
43 B6073558 นางสาวศศิประภา ศรีสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
44 B6073565 นางสาวอนามวิกา ชาวกล้า INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
45 B6073602 นายชยุตม์ โคตรพงษ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
46 B6073633 นางสาวศุภิสรา เชื้อจันทึก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
47 B6073640 นายนิติภูมิ วงษ์สวรรค์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
48 B6073657 นางสาวชญาณี บัตรสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
49 B6073695 นางสาวเฉลิมพร พยุงเกษม INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
50 B6073756 นายอดุลย์กร กัญญาคำ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
51 B6073787 นางสาวสุธิตา จงมหาสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
52 B6073848 นางสาวเสาวณีย์ เตียศิริ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
53 B6073862 นางสาวโชติกา บำรุง INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
54 B6073879 นางสาวสิรินาฎ บุญมา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
55 B6073992 นางสาวพอฤทัย แห้วเพ็ชร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
56 B6074098 นายธนชัย รักษาธงชัย INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
57 B6074197 นางสาวปาจรีย์ ล่ากระโทก INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
58 B6074289 นางสาวมินตรา ไพเราะ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
59 B6074296 นายธีรยุทธ กกขุนทด INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
60 B6074319 นายสิรวิชญ์ ดาวเศรษฐ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
61 B6074326 นางสาวนัสริน ลาวิลาศ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
62 B6074333 นางสาวสุนิตา สถิตพงศ์ผาติ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
63 B6074357 นางสาวอิงค์ญณัฏฐ์ ช้อนนาค INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
64 B6074456 นางสาวชุติมา อุ่นม่วง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
65 B6074487 นางสาวสรวิศา พรมณี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
66 B6074579 นายเจษฎา กัลยา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
67 B6074616 นางสาวณัฐมนต์ โพธิ์แก้ว INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
68 B6074623 นายกิตติทัศน์ สิทธิจันทร์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
69 B6074739 นางสาวภัทรธิรา พรหมวงศ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
70 B6074760 นางสาวศุภพรรษา เจริญใจ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
71 B6074821 นางสาวชนากานต์ จิตรจันทึก INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
72 B6075460 นางสาวปณิชา ภูวโชติธนากุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
73 B6075583 นางสาวปณิตา ดอกพิกุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 214349 OPERATIONS MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ