ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย CPE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
2 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก CPE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
3 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์ CPE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
4 B6115708 นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม CPE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
5 B6137083 นางสาวพรธาดา กิตติชัย INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
6 B6200060 นางสาวเจษฎาพร สุโทวา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
7 B6200077 นางสาวนวลอนงค์ ไชยชาติ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
8 B6200084 นางสาวภควดี กำลังหาญ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
9 B6200091 นางสาวปาลิดา ส่งพุ่ม INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
10 B6200114 นายธีรภัทร ดีผักแว่น INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
11 B6200138 นางสาวปิยธิดา ทิพย์โอสถ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
12 B6200206 นางสาววิภาวดี ดำรงค์ศักดิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
13 B6200350 นางสาววิสุทธิรัตน์ หนานสายออ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
14 B6204686 นางสาวสตรีรัตน์ บูชาชัชวาลย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
15 B6204693 นางสาวจิดาภา อัฐวัฒนกุล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
16 B6204716 นายชาญวิชญ์ สกุลไพศาล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
17 B6204754 นางสาวณิชาพัชร์ ทัศนา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
18 B6204761 นางสาวจุฑามาศ เอกจีน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
19 B6204785 นางสาวพิมพ์ลภัส สว่างวงษ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
20 B6204792 นางสาวสุธีมนต์ หล่อนกลาง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
21 B6204808 นายธนสิทธิ์ ศรีพฤกษาสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
22 B6204846 นายรัฐเขตต์ แสงจันดา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
23 B6204853 นายจักรกรีณ์ คดขวาน้อย INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
24 B6204860 นายดุษฎี สุขสบาย INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
25 B6204891 นายธรรมธร สุขเจริญ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
26 B6204914 นางสาวคัทลียา แสงสว่าง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
27 B6204921 นายธวัชชัย เอี้ยงจันทึก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
28 B6204952 นายธีรพล เหมาะดี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
29 B6204969 นางสาวณัฐนพิน วงสว่าง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
30 B6204976 นางสาววีรดา นันทเขตต์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
31 B6204983 นายจักรพรรดิ์ วรรณวงค์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
32 B6204990 นางสาวบัณฑิตา จำกลาง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
33 B6205027 นายญาณภัทร เคนวิเศษ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
34 B6205034 นายพีรพงษ์ ดวงคำ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
35 B6205041 นายธีธัช โดมขุนทด INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
36 B6205065 นายชนะชัย สิงห์ลือ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
37 B6205096 นายธนาธิป รอดไธสง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
38 B6205133 นางสาวภัทรวรัญชน์ แสนเวียง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
39 B6205171 นายภาคิณ ดรุณดำรงกุล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
40 B6205188 นางสาวธิดารัตน์ ผางดี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
41 B6205195 นางสาวนัฐวัลย์ สุวรรณดี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
42 B6205201 นายคมกฤตย์ โกวิทอิสริยะ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
43 B6205218 นายสัณห์พิชญ์ วิริยะจิตต์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
44 B6205256 นางสาวปิยะรัตน์ บัวบาล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
45 B6208844 นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วศรีทอง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
46 B6209391 นายศิวกร สิงหบำรุง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
47 B6227609 นางสาวกรชวัล สุสม INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
48 B6227616 นางสาวอารียา เชียงเครือ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
49 B6227630 นางสาวนภาพร การเพียร INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
50 B6227647 นางสาวธนาภา พลเยี่ยม INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
51 B6227654 นายภูริณัฐ สุขจันทร์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
52 B6227678 นายนครินทร์ บางทราย INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
53 B6227685 นายชาญชล งามสมภาพ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
54 B6227708 นายรชัยยุต สุวิชาเชิดชู INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
55 B6227722 นายธีรภัทร ฤทธิ์กำลัง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
56 B6227739 นางสาวพัชรกานต์ อะทารัญ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
57 B6227746 นางสาวอภิญญา เพ็ญริยะ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
58 B6227753 นายชิษณุพงษ์ เนียมสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
59 B6227777 นางสาวบายน วงศ์ซา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
60 B6227791 นายศุภกร ขุนทอง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
61 B6227807 นางสาววรันธร บุตรี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
62 B6227821 นายศิวกร แก้วปราณีต INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
63 B6227838 นายจิรานุวัฒน์ สุขใจ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
64 B6227845 นางสาวประภัศษร ถนอมพลกรัง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
65 B6227869 นายกิตตินัทธิ์ สันทัด INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
66 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ CPE 1 10 1 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
67 B6231675 นางสาวเกวลิน เมืองสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
68 B6231699 นายนพวิชญ์ ภิงคะสาร INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
69 B6231729 นายธน บุญสร้าง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
70 B6231736 นางสาวนันทิรัตน์ เหงกระโทก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
71 B6231750 นางสาวปติมาพร คุณเศษ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
72 B6231767 นายวันเสด็จ สายทิพย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
73 B6231781 นายชัยธวัช ตรีพงศ์ไพบูลย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
74 B6231811 นางสาวจอมใจ กรวยสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
75 B6231835 นางสาวชนัญชิดา ปานสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
76 B6231842 นางสาวกมลชนก ประศรี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
77 B6231859 นางสาวเบญญาภา เถื่อนพาชิน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
78 B6231866 นายจิรวัฒน์ นิกรถา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
79 B6231873 นายมัชฌิมา มณีเนตร INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
80 B6231897 นางสาวเพ็ญพิชชา ประสิทธิ์สุวรรณ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
81 B6231958 นางสาวณัฐธิดา เทือกสุบรรณ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
82 B6231965 นายทัพพสาร วิศรุตวาณิชย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
83 B6231972 นางสาวคณิตฌา ตากิ่มนอก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
84 B6231989 นางสาวนภัทสรา คำพิมพ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
85 B6231996 นายกานต์ ขุนทิพย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
86 B6232009 นายกฤษดา ธรรมจริยกุล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
87 B6232016 นางสาวเมทินี เสารี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
88 B6232023 นายธันยพงศ์ อั้นเต้ง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
89 B6232030 นางสาวณัฐนรี ศรีสวาสดิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
90 B6232047 นางสาวรัชธิชา สุขสนั่น INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
91 B6232061 นางสาวจิราภา ด่านเดิม INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
92 B6232078 นายวริศ ปักฉิมพลี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
93 B6232092 นางสาวนภวรรณ สายเชื้อ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
94 B6232146 นายธนายุทธ อินทรสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
95 B6232221 นางสาวญาณิศา ผลฉิมพลี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
96 B6236885 นายณัฐวุฒิ เอี่ยมไธสง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
97 B6236946 นายตรีภพ ขันอาษา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
98 B6236953 นายพัชรพล แรมลี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
99 B6237028 นางสาวณปภัช โอฐน้อย INFORMATION SCIENCE 1 10 0 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ