ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5800315 นายสาธิต ศศิกรรม Automotive Engineering 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
2 B5800339 นายรัชพล พรชีวโชติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
3 B5800346 นายพิทยา วงษ์ศักดา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
4 B5800353 นายก่อศุภฤกษ์ ทองไหม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
5 B5808014 นายภิเษก ทัศนะนาคะจิตต์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
6 B5810659 นายณัฐกานต์ ดงแก้วมณี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
7 B5811809 นางสาวผาณิตา ลีฬหานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
8 B5821518 นายศุภนิช บุญนาค AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
9 B5821600 นายปวรุตม์ การะเกตุ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
10 B5821679 นางสาวอรวรรณ สิทธิจักร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
11 B5821693 นางสาวแพรวา แสงใหม่ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
12 B5823215 นายนันทวัฒน์ แซ่ตั่น AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
13 B5912384 นางสาวธัญญ์นภัส จารุโชคภูริวัจน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
14 B5921584 นางสาวทิพตะวัน ทิพย์เทียม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
15 B5922918 นายดนัย เบอร์เดน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
16 B5923335 นายภูวนาถ เผือกทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
17 B5924202 นายพิชัยยุทธ ดอนผา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
18 M5910281 นายปิยะณัฐ ปิยะศิลป์ GEOINFORMATICS 1 10 1 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ