ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6111304 นางสาวฐิติมากรณ์ นามโฮง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621742 COMPLEMENTARY MEDICINE
2 M6111311 นางสาวจตุพร พระขุนทด TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621742 COMPLEMENTARY MEDICINE
3 M6111335 นายวิตะ บุษดี TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621742 COMPLEMENTARY MEDICINE
4 M6111366 นางสาวพนิตา ไชยปัดถา TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621742 COMPLEMENTARY MEDICINE
5 M6111373 นางอนัญญา ทวีภักดีโชติ TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621742 COMPLEMENTARY MEDICINE
6 M6111380 นางสาวสุกัญญา ผลพิมาย TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621742 COMPLEMENTARY MEDICINE
7 M6111410 นางสาวนารดา ญาติเจริญ TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621742 COMPLEMENTARY MEDICINE
8 M6111427 นายถิรายุ มีฤกษ์สม TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621742 COMPLEMENTARY MEDICINE
9 M6111434 นางสาวนุชนาถ สุตธรรม TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621742 COMPLEMENTARY MEDICINE
10 M6111458 MissMONICA LENG TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621742 COMPLEMENTARY MEDICINE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ