ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6200862 นายนพพร แนววัน TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621742 COMPLEMENTARY MEDICINE
2 M6200893 นางสาวภรณ์ทิพย์ ร้อยกิ่ง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621742 COMPLEMENTARY MEDICINE
3 M6201593 นางพรรณนิดา สินธุพัฒนพันธุ์ TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621742 COMPLEMENTARY MEDICINE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ