ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D6200404 นางสาวปาริฉัตร ศรีนอก TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621725 PRODUCTION AND DEVELOPMENT FOR DIAGNOSTIC KIT
2 M6200862 นายนพพร แนววัน TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621725 PRODUCTION AND DEVELOPMENT FOR DIAGNOSTIC KIT
3 M6200893 นางสาวภรณ์ทิพย์ ร้อยกิ่ง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621725 PRODUCTION AND DEVELOPMENT FOR DIAGNOSTIC KIT
4 M6202965 นางสาวปารียา เสริมสำราญ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 621725 PRODUCTION AND DEVELOPMENT FOR DIAGNOSTIC KIT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ